ABOUTHOMESITEMAPCONTACT
IASLIM_a
STATUTE
PROJECTS
MARKETING
PHOTO GALLERY
CONTACT
home : IASLIM : Statut - Hrvatskiiaslim

Statut

Misija

Sport i slobodno vrijeme su važni dijelovi svakodnevnog života, obrazovanja, gospodarstva i procesa globalizacije diljem svijeta. Tjelesni odgoj u školama, sportska natjecanja za mlade, „sport za sve", profesionalni sport, Olimpijske igre, masovni turizam, odmor i zabava predstavljaju niz suvremenih trendova u globaliziranom svijetu. Sport, slobodno vrijeme i infrastruktura, predstavljaju sektor gospodarstva, višemilijardnu industriju, koja uključuje planiranje, projektiranje, izgradnju, upravljanje, održavanje i korištenje infrastrukture za sport i slobodno vrijeme, opreme, upravljanje priredbama, prijevoze, hotelski smještaj, upravljanje nekretninama, oglašavanje, odnose s javnošću, financiranje, osiguranje, turističke usluge, zdravstvo i mnoge druge  gospodarske djelatnosti.


Infrastruktura za sport i slobodno vrijeme obuhvaća objekte, komunalnu infrastrukturu, sisteme opskrbe vodom i energijom,  upravljanje otpadcima, prometne sisteme, telekomunikacije, sigurnostne sisteme i druge djelatnosti, koje obezbeđuju  dobra i usluge za rad i održavanje infrastrukture. Infrastruktura za sport i slobodno vrijeme uključuje sve vrste objekata za sport i slobodno vrijeme kao što su sportski parkovi, rekreacijske površine, kupališta i bazeni, atletski i nogometni stadioni, sportske dvorane, klizališta, teniska igrališta, skijališta, golf igrališta, hipodromi, velodromi, streljane i drugi objekti.

 

Misija Međunarodnog udruženja upravljaća infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme je razvoj mreža javnih ustanova, poduzeća, Univerziteta, istraživačkih instituta, obrazovnih ustanova, konzultantskih agencija, regionalnih i lokalnih zajednica,  koje će razviti novu filozofiju i osigurati uvjete za održivi razvoj sporta, slobodnog vrijemena i infrastrukture, razvoj i uvođenje novih sistema "socijalnog upravljanja", obrazovanja i stručnog usavršavanja, novih tehnoloških sistema i inovativnih programa.


Udruženje će otvoriti prostor u kojem će se izmenjivati znanja i iskustava planiranja, izgradnje, upravljanja i održavanja infrastrukture za sport i slobodno vrijeme, između svih zainteresiranih strana, koja služe javnim interesima, osiguranju održivog razvoja okoliša i društva, razvoju infrastrukture i poduzetništva.


Program Udruženja uključuju obrazovanje, poslovno savetovanje, standardizaciju, certificiranje, komunikacije i publikacije na područjima sporta, slobodnog vrijemena i infrastrukture.

1. Naziv
 
1.1.   Naziv organizacije je: Međunarodno udruženje upravljaća infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme (u daljnjem: udruženje). Naziv organizacije na engleskom jeziku je: International association of sport and leisure infrastructure management.
1.2.   Kraći naziv udruženja je “IASLIM”.
 
 

2. Status
 
2.1.   Udruženje je neprofitna međunarodna organizacija, koja djeluje na području održivog razvoja, socialnog upravljanja, novih tehnologija i inovativnih programa u sportu, slobodnom vrijemenu i infrastrukturi.
 
 

3. Ciljevi
 
Ciljevi udruženja su:
3.1.   Promocija razvoja sporta, slobodno vrijemena i infrastrukture, usklađenog s održivim razvojem okoliša i društva.
3.2.   Zastupanje interesa članova udruženja.
3.3.   Razvoj certificiranih obrazovnih programa i programa profesionalnog usavršavanja za specijalizirane profesije i radna mjesta, koja su potrebna upravljaćima za rad i održavanje infrastrukture za sport i slobodno vrijeme.
3.4.   Osnivanje Međunarodne škole upravljanja (menađmenta) infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme.
3.5.   Razvoj stručnih znanja i poslovnog savjetovanja za područja sporta, slobodno vrijemena i infrastrukture.
3.6.   Osnivanje Agencije za sport, slobodno vrijeme i infrastrukturu.
3.7.   Razvoj standarda i normativa planiranja, izgradnje, upravljanja, rada, održavanja i korištenja infrastrukture za sport i slobodno vrijeme.
3.8.   Razvoj mreže centara za sport i slobodno vrijeme na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
3.9.   Osnivanje Međunarodnog kompetenčnog centra za upravljanje infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme, koji će voditi statistike, utvrđivati kriterije kvalitete, izdavati potvrde o kvaliteti centara u različitim kategorijama, voditi registar centara za sport i slobodno vrijeme. Najbolji centri biti će nagrađeni i promovirani.
3.10.      Priprema kataloga centara za sport i slobodno vrijeme, koji će predstaviti centre diljem svijeta, s njihovim objektima, tehnologijama, programima, uslugama i kontaktima. Pripremljen če biti registar centara i osnovano uredništvo.
3.11.       Osnivanje međunarodnog poduzeća, koje će osigurati sredstva i potporu provođenju programa udruženja.
 
 

4. Adresa udruženja
 
4.1. Adresa udruženja je adresa sjedišta glavnog ureda, koji odredi upravni odbor.
 
 

5. Članstvo i promatrači
 
5.1.   Upravni odbor prima članove u udruženje. Prijem ratificira generalna skupština na narednoj sjednici. Ratifikacija članstva je na početku sjednice generalne skupštine. Poslije ratifikacije članstva novi članovi imaju pravo glasanja.
5.2.   Članstvo je otvoreno za sve javne ustanove, privatna poduzeća, Univerziteta, istraživačke inštitute, obrazovne ustanove, konzultantske agencije, regionalne i lokalne zajednice, koje planiraju, grade, upravljaju i održavaju infrastrukturu za sport i slobodno vrijeme ili izvode obrazovne i konzultantske programe.
5.3.   Udruženje ima i individualne članove, koji su ugledni menadžeri i znanstvenici iz sektora sporta, slobodnog vrijemena i infrastrukture, dužnosnici međunarodnih sportskih federacija, vrhunski sportaši i drugi međunarodno priznati stručnjaci,  koji su doprinijeli razvoju sporta, slobodnog vrijemena i infrastrukture.
5.4.    Pridruženo članstvo u udruženju može se odobriti:
-   poduzećima i organizacijama, koja djeluju na područjima planiranja, izgradnje, upravljanja i održavanja infrastrukture za sport i slobodno vrijeme, trgovine sa opremom, odjećom, rekvizitima ili drugim proizvodima i uslugama potrebnih u sektoru sporta, slobodnog vrijemena i infrastrukture,
-   organizacijama, koje ne ispunjavaju uvjete za punopravno članstvo kao što je navedeno gore,
-   organizacijama, koje ne žele imati punopravno članstvo.
Pridruženi članovi nemaju pravo glasa na sjednici generalne skupštine.
5.5.   Promatrači su organizacije i pojedinaci, koji su pozvani od strane upravnog odbora, da sudjeluju na sjednici generalne skupštine. Promatrači nemaju pravo glasa na sjednici generalne skupštine.
 
 

6. Generalna skupština
 
6.1.   Generalna skupština je najviše tijelo i organ upravljanja udruženja. Sastavljaju ga regionalne i kontinentalne konferencije. Regionalna konferencija ima tri (3) glasa. Kontinentalna konferencija ima pet (5) glasova. Pravo glasanja imaju predsjednici ili ovlaštene osobe regionalnih i kontinentalnih konferencija. Članovi udruženja mogu glasati prijeko svojih delegata ili predstavnika u regionalnim ili kontinentalnim konferencijama, u kojima su članovi. Svaki član udruženja može akreditirati do pet delegata u generalnoj skupštini, od kojih svaki ima pravo govora.
6.2.   Generalna skupština se sastaje najmanje svake dvije godine. Obavijest o sazivu skupštine mora biti poslata dva mjeseca prije sjednice.
6.3.   Generalna skupština ima kvorum te može donositi pravomoćne odluke, ako su prisutni članovi, koji imaju više od polovice svih glasova.
6.4.   Promatrači i pridruženi članovi mogu prisustvovati sjednici generalne skupštine, bez prava govora. Predsedavajući sjednici generalne skupštine može im dati pravo govora na sjednici.
6.5.   Generalna skupština odlučuje o:
-   statutu,
-   programima,
-   izvješćima,
-   ratifikaciji članstva u udruženju,
-   ratifikaciji članova upravnog odbora,
-   izborima predsjednika i potpredsjednika,
-   drugim stvarima na dnevnom redu.
6.6.   Generalna skupština potvrđuje izvješća:
-   predsjednika,
-   revizora, kojeg predstavlja upravni odbor,
-   komisija, regionalnih i kontinentalnih konferencija,
-   obrazovnih institucija i drugih organizacija, koje je osnovalo udruženje.
6.7.   Generalna skupština ratificira članove upravnog odbora, koje biraju članovi regionalnih i kontinentalnih konferencija. Skupština bira predsjednika i podpredsjednike od članova upravnog odbora. Nominacije za funkcije su važeće samo ako ih je generalni sekretar primio najmanje dva mjeseca prije održavanja sjednice generalne skupštine. Generalni sekretar mora  nominacije poslati svim članovima udruženja najmanje mjesec dana prije održavanja sjednice generalne skupštine. Svi izbori organizuju se tajnim glasovanjem. Ako su više od dva kandidata za mjesto predsjednika ili podpredsjednika i nijedan kandidat ne dobije običnu većinu (više od 50% glasova) na prvom glasanju, kandidat s najmanjim brojem glasova bit će povučen s glasačkog listića. Glasovanja će se ponavljati sve dok jedan kandidat ne dobije običnu većinu glasova. Ako postoji samo jedan kandidat nominiran za određeno mjesto, glasovat će se "za" ili "protiv". U slučaju da nema pravovaljanih kandidatura, prihvačaju se nominacije, koje su date na sjednici. Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova upravnog odbora je četiri (4) godine.
6.8.   Zamjena člana upravnog odbora izvesti će se kooptacijom. Upravni odbor kooptirat če kandidata, koji je na poslednjim izborima dobio najviše glasova za tu funkciju.
6.9.   Na prijedlog upravnog odbora, generalna skupština može imenovati revizora.
6.10.Članovi upravnog odbora imaju pravo govora na sjednici generalne skupštine. Oni nemaju pravo glasa, osim ako su delegati njihovih konferencija na sjednici generalne skupštine.
 
 

7. Izvanderna sjednica generalne skupštine
 
7.1.   Predsjednik saziva izvanrednu sjednicu generalne skupštine, na pismeni zahtjev jedne trećine članova ili večine članova upravnog odbora.
 
 

8. Predsjednik
 
8.1.   Predsjednik ima ovlasti govoriti u ime udruženja o stvarima za koje je odgovoran upravnom odboru i generalnoj skupštini.
8.2.   Predsjednik vodi sjednice upravnog odbora i generalne skupštine.
8.3.   Predsjednik ima odgovornost za djelovanje udruženja.
8.4.   U slučaju pariteta glasova na sjednici upravnog odbora ili generalne skupštine, predsjednik ima odlučujući glas. U slučaju duže odsutnosti predsjednika, zamenjuje ga podpredsjednik s najdužim stažem i obavlja sve dužnosti koje u normalnim okolnostima obavlja predsjednik.
 
 

9.     Upravni odbor
 
9.1.   Upravni odbor vodi i upravlja udruženje između dvije sjednice generalne skupštine. Odgovoran je generalnoj skupštini.
9.2.   Upravni odbor odlučuje o:
-   sazivu, dnevnom redu, materijalima i prijedlozima za sjednicu generalne skupštine,
-   članstvu u udruženju,
-   osnivanju regionalne i kontinentalne konferencije,
-   izvođenju programa,
-   operativnim i financijskim pitanjima (proračun, članarina, …),
-   imenovanju generalnog sekretara.
9.3.   Upravni odbor sastoji se od članova regionalnih i kontinentalnih odbora, koji su potvrđeni od strane generalne skupštine. Regionalni odbori mogu imati najviše do 7 članova i kontinentalni odbori do 9 članova upravnog odbora.
9.4.   Upravni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje. Odbor se saziva najmanje dva mjeseca prije sjednice.
9.5.   Upravni odbor ima kvorum te može donositi pravomoćne odluke, ako je na sjednici prisutnih više od polovine članova.
9.6.   Svaki član upravnog odbora mora biti član organizacije, koja je članica udruženja.
9.7.   Upravni odbor može imenovati počasne članove. Oni su pozvani na sjednice upravnog odbora, bez prava glasa.
 
 

10. Generalni sekretar
 
10.1.      Upravni odbor imenuje generalnog sekretara, koji s ovlaštenjem predsjednika, ima nadležnosti za provedbu programa udruženja, financijsko poslovanje i koordinaciju generalne skupštine, upravnog odbora, komisija, regionalnih i kontinentalnih konferencija i odbora.
10.2.      Generalni sekretar je odgovoran za materijale i prijedloge za sjednice upravnog odbora i generalne skupštine. On prisustvuje sjednicama, bez prava glasa.
10.3.      Generalni sekretar prima naknadu ili plaću, koju je odredio upravni odbor.

 

11. Komisije
 
11.1.      Upravni oddbor može osnovati komisije za pojedina područja rada udruženja.
11.2.      Komisije pokrivaju različita područja kao što su: statut, financije, odnosi s javnošću, marketing, razvoj, itd.
11.3.      Upravni odbor imenuje predsjednike i članove komisija. Svaki član ima jedan glas. Komisije se sastaju najmanje jedanput godišnje. Rok za saziv sjednice je dva mjeseca.
11.4.      Komisija ima kvorum te može donositi pravomoćne odluke, ako je na sjednici prisutnih više od polovine članova.
11.5.      Svaki član komisije je član organizacije, koja je članica udruženja.
 
 

12. Regionalne i kontinentalne konferencije
 
12.1.      Upravni odbor može osnovati regionalnu i kontinentalnu konferenciju, kao pomoć u radu udruženja.
12.2.      Regionalne konferencije ukljućuju, organiziraju i zastupaju članove udruženja iz geografsko, političko i/ili ekonomsko zaokruženog područja.
12.3.      Kontinentalne konferencije ukljućuju, organiziraju i zastupaju članove udruženja iz određenog kontinenta.
12.4.      Regionalne i kontinentalne konferencije odlučuju o:
- statutu,
- programima,
- izveštajima,
- izborima predsjednika, podpredsjednika i članova regionalnih ili kontinentalnih odbora,
- drugim stvarima na dnevnom redu.
12.5.      Svaki član regionalne ili kontinentalne konferencije ima jedan glas. Regionalna i kontinentalna konferencija ima kvorum te može donositi pravomoćne odluke, ako je na sjednici prisutnih više od polovine članova. Konferencije se sastaju najmanje jedanput svake dvije godine. Rok za sazivanje sjednica je dva mjeseca.
12.6.      Članovi regionalnih i kontinentalnih konferencija izaberu predsjednika i članove regionalnih i kontinentalnih odbora za razdoblje od četiri (4) godine.
12.7.      Regionalne i kontinentalne konferencije odlučuju o:
- projektima,
- izvješćima,
- proračunu,
- sazivanju, dnevnom redu, materialima i prijedlozima za regionalne i kontinentalne konferencije,
- operativnim i financijskim pitanjima,
- imenovanju sekretara/direktora,
- drugim stvarima na dnevnom redu.
12.8.      Predsjednik mora sve odluke regionalnih i kontinentalnih konferencija i odbora poslati upravnom odboru u potvrdu. Sve konferencije su odgovorne upravnom odboru.
12.9.      Svaki član regionalne i kontinentalne konferencije mora biti član organizacije, koja je član udruženja.
12.10.    Regionalne i kontinentalne konferencije mogu imenovati počasne članove. Oni su pozvani na sjednice, bez prava glasa.
 
 

13. Glavni ured
 
13.1.      Upravni odbor može osnovati glavni ured, da pomaže u radu udruženja, izvršava program udruženja, izvodi marketinške aktivnosti, organizira administraciju i koordinira rad generalne skupštine, upravnog odbora, komisija, regionalnih i kontinentalnih konferencija i odbora.
13.2.      Upravni odbor određuje mjesto, organizacijsku strukturu, osoblje i financijske izvore glavnog ureda.
13.3.      Upravni odbor imenuje direktora glavnog ureda, koji je odgovoran za administraciju, marketing i financijsko poslovanje. Direktor zapošljava osoblje. Za svoj rad je odgovoran upravnom odboru i generalnom sekretaru.
13.4.      Direktor glavnog ureda prisustvuje sjednicama upravnog odbora, bez prava glasa.
13.5.      Direktor glavnog ureda prima naknadu ili plaću, koju je odredio upravni odbor.
 
 

14. Regionalni i kontinentalni uredi
 
14.1.      Regionane i kontinentalne konferencije mogu osnovati regionane i kontinentalne urede, s odobrenjem upravnog odbora.
14.2.      Regionani i kontinentalni odbori pomažu radu regionalnih i kontinentalnih konferencija, izvode program odbora, marketinške aktivnosti, organiziraju administraciju i koordiniraju aktivnosti članova.
14.3.      Regionane i kontinentalne konferencije određuju mjesta, organizacijsku strukturu, osoblje i financijske izvore regionalnih    i kontinentalnih ureda.
14.4.      Regionalni i kontinentalni odbori imenuju direktore regionalnih i kontinentalnih ureda, koji su odgovorni za administraciju, marketing i financijsko poslovanje. Direktori zapošljavaju osoblje. Za svoj rad su odgovorni regionalnim i kontinentalnim odborima.
14.5.      Direktori regionalnih i kontinentalnih ureda prisustvuju sjednicama regionalnih i kontinentalnih konferencija i odbora, bez prava glasa.
14.6.      Direktori regionalnih i kontinentalnih ureda primaju naknadu ili plaću, koju su odredili regionalni i kontinentalni odbori.
 
 

15. Radni jeziki
 
15.1.      Radni jezici udruženja su:
- engleski (prvi jezik) i lokalni jezici (drugi jezik) na generalnoj skupštini,
- drugi jezici na regionalnim i kontinentalnim konferencijama (španjolski, francuski, njemački, ruski, kineski, portugalski i  
  drugi jezici).
 
 

16. Članarina
 
16.1.    Svaki član udruženja plača godišnju članarinu, koju odredi upravni odbor.
 
 
 

17. Generalne financijske odredbe
 
17.1. Prihodi udruženja su:
- članarina,
- doprinosi institucija, organizacija, osoba i poduzeća,
- projekti,
- marketinške aktivnosti,
- drugi financijski izvori.
 
 
 

18. Prestanak članstva
 
18.1.      Upravni odbor može prekinuti članstvo svake organizacije, ako najmanje dvije trečine članova odluči, da član ne ispunjava ciljeve ili statut udruženja.
18.2.      Isključena organizacija ima pravo na žalbu na narednoj sjednici generalne skupštine.
18.3.      Odluka o isključenju člana mora biti poslata svim članovima udruženja.
 
 
 

19. Izmjena statuta
 
19.1.      Statut može izmijeniti i dopuniti generalna skupština na redovnoj ili izvanrednoj sjednici.
19.2.      Predložene izmjene i dopune moraju biti predložene u pisanom obliku, za stavljanje na dnevni red sjednice generalne skupštine.
19.3.      Predsjednik mora dobiti predložene izmjene i dopune najmanje tri meseca prije sjednice generalne skupštine.
19.4.      Predsjednik mora poslati prijedloge članovima udruženja najmanje dva meseca prije sjednice generalne skupštine.
19.5.      Prijedlog za izmjenu ili dopunu statuta može biti prihvačen s više od 51% svih glasova.
 
 

20. Raspuštanje
 
20.1.      Raspuštanje udruženja može usvojiti generalna skupština na redovnoj ili izvanrednoj sjednici, koja je sazvana s tim ciljem.
20.2.      Odluka za raspuštanje udruženja je punomoćna, ako za nju glasuju dvije trećine prisutnih članova udruženja.
20.3.      Generalna skupština odlučuje o raspolaganju sa imovinom udruženja, koje jedino može biti dodijeljeno međunarodnoj organizaciji, koja ima jednake ciljeve djelovanja.
 
 

21. Druge stvari
 
21.1.      Upravni odbor odlučuje o stvarima, koje su važne za udruženje i nisu predmet statuta. 

NEWSLETTER

Please send me newsletters with information about IASLIM activities.

E-mail:
Name and Surname:
Organization:
Action:    

SURVEY

Do you support the idea of foundation The International Association of Sport and Leisure Infrastructure Management? [120]
Yes.
No.
I don't have opinion.
I would propose something else.