pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel

Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZapisnik 4. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 2. februarja 2007 ob 11. uri v sejni sobi Zavoda »Športno rekreacijski center Tivoli« v Ljubljani. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Prisotni

Marko Trškan, direktor Agencije za šport Ljubljana, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Jože Jenšterle, v.d. direktor, Zavoda za šport Kranj, Alojz Mavrič, direktor Športnega parka Kodeljevo Ljubljana, Zveze športnih društev Slovan Ljubljana, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Miroslav Blažič, direktor Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor, Bogdan Čepič, direktor Javnega zavoda Športni center Maribor in Branko Žnidarič, direktor Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer. Upravni odbor je bil sklepčen. Udeležbo na seji je opravičil Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto.

 

Dnevni red

 1. Zapisnik 3. seje upravnega odbora združenja
 2. Obravnava predlogov Odbora za trženje (poročevalec Miroslav Blažič)
 3. Obravnava predlogov Odbora za stadnarde in normative (poročevalec Alojz Mavrič)
 4. Obravnava predlogov Odbora za informacijske sisteme (poročevalec Marko Trškan)
 5. Obravnava predlogov Odbora za izobraževanje (poročevalec Bogdan Čepič)
 6. Katalog športnih centrov Slovenije (poročevalec Jože Jenšterle)
 7. Marketinški program (poročevalec Jože Jenšterle)
 8. Organizacija poslovanja združenja in članarine
 9. Razno:
  • Sklep Vlade RS o sredstvih za delovno uspešnost
  • Pogodba o vodenju poslovnih knjig
  • Vabilo upravljavcem športnih objektov
  • Informacija o sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport
  • Informacija o sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez

 

Sklepi

TOČKA 1

 

Sklep 1
Upravni odbor je sprejel zapisnik 3. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 24. novembra 2006 v Ljubljani.

 

TOČKA 2

 

Poročevalec je bil Miroslav Blažič, predsednik Odbora za trženje. V razpravi so sodelovali Marko Trškan, Jože Jenšterle in Miroslav Blažič.

 

Sklep 2
Upravni odbor je sprejel predloge Odbora za trženje. Združenje bo ponovno zaprosilo vse člane združenja, da pošljejo sezname dobaviteljev za pripravo Kataloga dobaviteljev športnih centrov Slovenije. Podatki o dobaviteljih naj vsebujejo naslednje podatke: naziv, vrsta blaga in storitev, naslov, telefon, telefaks, elektronski naslov in kontaktno osebo.

Dosedaj so sezname dobaviteljev poslali: (1) Javni zavod za šport Mestne občine Koper, (2) Javni zavod Športni in mladinski center Piran, (3) Javni zavod za šport Nova Gorica, Športni zavod Ravne na koroškem, (4) Rdeča dvorana, Športno rekreacijski zavod P.O. Velenje, (5) Zavod Športni objekti Bežigrad, (6) Zavod za šport Kranj, (7) Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, (8) Zavod za šport Slovenska Bistrica, (9) Zavod za šport Trbovlje, (10) Športni park Kodeljevo, Zveza športnih društev Slovan in (11) Železničarsko športno društvo Maribor.

 

Sklep 3
Združenje bo izdelalo sistem ocenjevanja dobaviteljev blaga in storitev, glede na kakovost, zanesljivost dobav in najugodnejše cene. Ocene in reference najboljših ponudnikov posameznih vrst blaga in storitev, bodo objavljene Katalogu dobaviteljev športnih centrov Slovenije.

 

TOČKA 3

 

Poročevalec je bil Alojz Mavrič, predsednik odbora za standarde in normative. V razpravi so sodelovali Bogdan Čepič, Jože Jenšterle, Miroslav Blažič, Alojz Mavrič in Ciril Kolešnik.

 

Sklep 4
Upravni odbor je sprejel predloge Odbora za standarde in normative. Člani zadruženja naj pošljejo podatke o upravljanju športnih objektov, ki vključujejo:

 • površine športnih objektov (bruto in neto),
 • ure obratovanja športnih objektov (mesečno in letno),
 • sistemizacijo s katalogom delovnih mest,
 • stroške upravljanja in vzdrževanja športnih objektov (na leto).

 

Sklep 5
Standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja športnih objektov bodo vključevali področja: (1) pregled zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo področje upravljanja in vzdrževanja športnih objektov, (2) lastninski status športnih objektov, (3) pregled dejavnosti, ki jih izvajajo upravljavci športnih objektov, (4) organizacijo in upravljanje športnih objektov, (5) financiranje športnih objektov, (6) katalog delovnih mest in (7) vrste (razvid) športnih objektov in površin.

 

Sklep 6
Odbor za standarde in normative ter Odbor za izobraževanje bosta pripravila strokovni seminar in delavnice “Standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja športnih objektov”, ki bodo 16. in 17. marca 2007 v Portorožu. Na seminarju bo predstavljen računalniški program za oblikovanje spletnih strani, registracijo domen, uporabo elektronske pošte in pripravo spletnega prostora za komunikacijo med računalniki.

 

Sklep 7
Združenje bo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport (Direktoratom za šport) in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez (Odborom za objekte), pripravilo strokovna gradiva »Standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja športnih objektov«. Združenje bo Ministrstvu za šolstvo in šport predlagalo sprejem normativnega akta (pravilnik) o standardih in normativih upravljanja in vzdrževanja športnih objektov.

 

TOČKA 4

 

Poročevalec je bil Marko Trškan, predsednik Odbora za informacijske sisteme. V razpravi so sodelovali Alojz Mavrič, Marko Trškan, Banko Žnidarič in Jože Jenšterle.

 

Sklep 8
Upravni odbor je sprejel predloge Odbora za informacijske sisteme. Razvoj projekta “Internetno omrežje športnih centrov Slovenije” poteka v skladu s programom in finančnimi možnostmi. V tem obdobju se izvaja testiranje brezžičnega /WiFi) okolja, ki omogoča uporabnikom brezplačen dostop do spleta in informacijske športne e-točke v športnih objektih. Registrirana je bila spletna domena sportnicentri.si. postavljena je bila spletna stran združenja www.sportnicentri.si, ki se redno servisira.  Ekipa računalniških programerjev izvajalca projekta je v letu 2006 izvedla vse dogovorjene naloge. Združenje bo v sodelovanju z izvajalcem nadaljevalo razvoj projekta “Internetno omrežje športnih centrov Slovenije”.

 

TOČKA 5

 

Poročevalec je bil Bogdan Čepič, predsednik Odbora za izobraževanje. V razpravi so sodelovali Alojz Mavrič, Ciril Kolešnik, Miroslav Blažič in Marko Trškan.

 

Sklep 9
Upravni odbor je sprejel predloge Odbora za izobraževanje. Združenje bo v letu 2007 izvedlo strokovne seminarje in posvete ter strokovno ekskurzijo, ki jih predlaga odbor. Za strokovno ekskurzijo se pridobijo ponudbe za študijski obisk olimpijskih športnih objektov v Barceloni in Atenah.

 

TOČKA 6

Poročevalec je bil Jože Jenšterle. V razpravi so sodelovali Alojz Mavrič, Ciril Kolešnik, Miroslav Blažič in Marko Trškan.

 

Sklep 10
Združenje nadaljuje s pripravo Kataloga športnih centrov Slovenije. Člani združenja, ki še niso poslali fotografij športnih objektov, naj to naredijo v najkrajšem času. Izdeluje se likovna oprema kataloga. Pripravljajo se teksti s predstavitvijo športnih centrov. Naklada kataloga bo najmanj 5.000 izvodov, odvisno od cene priprave in tiska.

 

Podatke o poslovanju športnih centrov so poslali vsi člani združenja. Fotografije športnih objektov so poslali: (1) Javni zavod Dvorana tabor Maribor, (2) KTRC, Kulturno turistični in rekreacijski center Radeče, (3) Športni zavod Ptuj, (4) ZKST Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, (5) Zavod za šport Ajdovščina, (6) Zavod za šport Jesenice, (7) Zavod za šport Kranj, (9) Javni zavod Ratitovec Železniki, (10) Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, (11) Zavod za šport Slovenska Bistrica, (12) Zavod za šport Slovenske Konjice, (13) Zavod za šport Trbovlje, (14) Zveza športnih društev Krim in (15) ZPO JGZ za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje. Del fotografij ni primeren za objavo v katalogu.

 

TOČKA 7

 

Poročevalec je bil Jože Jenšterle. V razpravi so sodelovali Alojz Mavrič, Ciril Kolešnik, Miroslav Blažič, Bogdan Blažič, Banko Žnidarič in Marko Trškan.

 

Sklep 11
Upravni odbor je potrdil predlog prospekta z marketinško ponudbo dobaviteljem blaga in storitev. Cene oglaševanja in marketinških storitev se bodo objavile posebej. Vsak član združenja bo prejel 10 izvodov prospekta z marketinško ponudbo. Prospekt bo v mesecu februarju poslan dobaviteljem.

Člani združenja naj pošljejo sezname dobaviteljev blaga in storitev.

 

TOČKA 8

 

V razpravi so sodelovali Ciril Kolešnik, Bogdan Čepič, Alojz Mavrič, Marko Trškan in Jože Jenšterle.

 

Sklep 12
Upravni odbor ocenjuje, da se je obseg dela združenja zelo povečal. Vodenje in administracija združenja se morata profesionalizirati. Pripravi se program zaposlitev s predlogom financiranja. Možni viri financiranja so: storitve združenja za člane (programi izobraževanja in usposabljanja, normativni akti, publikacije), marketinške aktivnosti, članarine, državni in drugi viri. Po zaključeni registraciji združenja, bo začelo združenje redno finančno poslovati preko odprtega transakcijskega računa pri A Banki.

 

Sklep 13
Upravni odbor, na podlagi finančnega načrta za leto 2007, ki ga je sprejela skupščina združenja na svoji seji dne, 1. decembra 2006, določa članarine za leto 2007:

 1. Članarina za člane združenja, ki so imeli v letu 2006 celotni prihodek do 50.000 tisoč SIT (208 tisoč EUR), je 200 evrov.
 2. Članarina za člane združenja, ki so imeli v letu 2006 celotni prihodek od 50.000 tisoč SIT do 100.000 tisoč SIT (417 tisoč EUR), je 400 evrov.
 3. Članarina za člane združenja, ki so imeli v letu 2006 celotni prihodek od 100.000 tisoč SIT do 150.000 tisoč SIT (626 tisoč EUR), je 600 evrov.
 4. Članarina za člane združenja, ki so imeli v letu 2006 celotni prihodek nad 150.000 tisoč SIT (626 tisoč EUR), je 800 evrov.

 

TOČKA 9

 

V razpravi so sodelovali vsi člani upravnega odbora.

 

Sklep 14
Upravni odbor je sprejel informacijo o Sklepu Vlade RS o sredstvih za delovno uspešnost. Združenje bo nadaljevalo z aktivnostmi v zvezi s plačnim sistemom, ki jih je začelo v letu 2006.

 

Sklep 15
Združenje bo podpisalo pogodbo o vodenju poslovnih knjig z izbranim podjetjem Ratio, knjigovodstvo računovodske storitve d.o.o., ki je poslalo najugodnejšo ponudbo za izvajanje teh storitev.

 

Sklep 16
Združenje bo drugim upravljavcem športnih objektov v Sloveniji (razen šolam) poslalo vabilo za sodelovanje.

 

Sklep 17
Upravni odbor je sprejel informacijo o sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport (Direktorat za šport). Sodelovanje v letu 2006 je bilo dobro in je potekalo uspešno v obojestransko korist. Sestanek o programu sodelovanja v letu 2007, bo 20.2.2007 na direktoratu. Združenje športnih centrov Slovenije bo Ministrstvu za šolstvo in šport ponudilo specializirano, ekspertno znanje svojih članov, pri pripravi strokovnih predlogov za vsebinsko in normativno urejanje področja upravljanja in vzdrževanja javne športne infrastrukture. Združenje bo ministrstvu predlagalo, da sofinancira delovanje združenja, izdelavo “Standardov in normativov upravljanja in vzdrževanja športnih objektov”, izvedbo projekta “Internetno omrežje športnih centrov Slovenije” ter strokovno usposabljanje managerjev in strokovnih delavcev. Združenje bo ministrstvu predlagalo, da podpre podelitev koncesij združenju za izvajanje izobraževalnih programov s podeljevanjem licenc za vzdrževalce športnih objektov, kopališke mojstre in reševalce iz vode.

 

Sklep 18
Upravni odbor je sprejel informacijo o sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenje športnih zvez. Sodelovanje v letu 2006 je potekalo zelo uspešno. Rafko Križman in Branko Žnidarič sta člana izvršnega odbora komiteja. Jože Jenšterle in Alojz Mavrič sodelujeta v komisiji za objekte. Jože Jenšterle je povabljen na seminar Nacionalnih olimpijskih komitejev držav centralne in vzhodne Evrope, kot predavatelj za področje športnih objektov in okolja. Združenje bo olimpijskemu komiteju predlagalo, da podpre izdelavo “Standardov in normativov upravljanja in vzdrževanja športnih objektov”.


Zapisnik si lahko natisnete ali shranite!

 

 

Zapisnik 4. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije  [PDF, 138 KB]

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel


 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008