pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel

Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Statut

Združenja športnih centrov Slovenije


Scakt_8_03_Statut_Spremembe_Čistopis_161122

Na podlagi 52. in 53. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS štev. 12/91) so športni centri, zavodi in agencije na ustanovni seji Združenja športnih centrov Slovenije dne 11.5.2006, sprejeli in na sejah dne 29.3.2007, dne 30.5.2008 in dne 22.11.2016, dopolnili

 

S T A T U T
Združenja športnih centrov Slovenije


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Združenje športnih centov Slovenije (v nadaljevanju: združenje) je strokovno – interesno - poslovno združenje, v katerega se za opravljanje skupnih zadev in uresničevanje skupnih intersov, povezujejo športni centri, zavodi in agencije, ki upravljajo športne objekte in programe ter delujejo na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: člani).

 

2. člen

Ime združenja je: Združenje športnih centov Slovenije. Angleški naziv združenja je: Sport Center Association of Slovenia. Sedež združenja je v Kranju, Slovenski trg 5.

 

3. člen

Združenje je pravna oseba. Združenje ima štampiljko pravokotne oblike z znakom združenja in napisom: Združenje športnih centov Slovenije. Znak združenja in uporabo štampiljke podrobneje določi upravni odbor združenja.

 

II. DEJAVNOST

 

4. člen

Dejavnost združenja je:
94.110Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj.
94.120Dejavnost strokovnih združenj.
94.990Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
70.210Dejavnost stikov z javnostmi.
70.220Drugo podjetniško in poslovno svetovanje.
82.300Organiziranje razstav, sejmov, srečanj.
63.990Druge dejavnosti informacijskih storitev.
74.900Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.
85.320Srednješolsko, poklicno in strokovno izobraževanje.
85.510Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije.
85.590Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
85.600Pomožne dejavnosti za izobraževanje.

 

5. člen

V okviru dejavnosti iz 4. člena pogodbe, združenje uresničuje naslednje naloge:
-usklajevanje in zastopanje skupnih interesov članov,
-sodelovanje pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja upravljanja športnih objektov, ter drugih predpisov, ki zadevajo
  delovanje članov,
-dajanje pobud in predlogov za normativno zakonsko urejanje področij delovanja članov,
-določanje standardov upravljanja, rednega in investicijskega vzdrževanja, tehnoloških in tehničnih normativov, delovnih normativov ter
  financiranja športnih objektov,
-sodelovanje pri programih in storitvah v športni objektih ter določanju njihovih cen,
-sodelovanje pri uvajanju sodobnih in učinkovitejših sistemov oskrbe z energijo,
-sodelovanje pri urejanju prostora in varstvu okolja, ki je povezano z obnovo in rekonstrukcijo obstoječih ter izgradnjo novih športnh objektov in
  površin,
-predstavljanje in promoviranje dela članov na predstavitvah, sejmih, strokovnih konferencah v Sloveniji in tujini,
-spremljanje in analiziranje stanja in razvojnih trendov na področjih dejavnosti članov,
-razvoj enotnega in celovitega informacijskega sistema in tehnologij,
-izobraževalne programe s področja upravljanja in vzdrževanja športnih objektov (interdisciplinarni študijski programi) ter študijski obiski športnih
  centrov v tujini,
-programe funkcionalnega usposabljanja za managerje, vodje športnih objektov, vzdrževalce, receptorje in druge profile delavcev v športnih
  objektih ter strokovne ekskurzije v športne centre v tujini,
-organizacija strokovnih srečanj in mednarodnih kongresov upravljavcev športnih centrov,
-poslovno svetovanje za upravljavce, občine in druge subjekte s področja načrtovanja, izgradnje, upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za
  šport in prosti čas,
-sodelovanje pri oblikovanju marketinških programov za trženje storitev in programov v športnih objektih za ciljne skupine uporabnikov;
  rekreativne športnike, športnike, šolsko mladino, turiste in uporabnike iz tujine,
-sodelovanje z mednarodnimi združenji in institucijami,
-nudenje strokovne pomoči in svetovanje članom,
-druge dogovorjene aktivnosti po pogodbi o ustanovitvi skupnosti.
-sodelovanje z mednarodnimi združenji in institucijami,
-nudenje strokovne pomoči in svetovanje članom,
-mednarodne aktivnosti in povezovanje s športnimi centri v tujih državah,
-druge dogovorjene aktivnosti po pogodbi o ustanovitvi skupnosti.

 

6. člen

Za izvajanje dejavnosti lahko združenje ustanavlja različne oblike sodelovanja in povezovanja z drugimi fizičnimi in pravnimi osebami v Sloveniji in tujini ter se včlanjuje v mednarodne organizacije.


III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV

 

7. člen

Člani združenja so javni zavodi in drugi upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas, ki so pravne osebe in upravljajo z infrastrukturo za šport in prosti čas in/ali izvajajo športne in druge programe v Sloveniji ter opravljajo dejavnosti, so po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur.l. RS, št. 2-38/2002) razvrščene v:
63.991Druge dejavnosti informacijskih storitev.
68.200Oddaja in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.
68.310Posredništvo v prometu z nepremičninami.
70.210Dejavnost stikov z javnostmi.
70.221Drugo podjetniško in poslovno svetovanje.
70.222Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.
79.900Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.
82.300Organiziranje razstav, sejmov, srečanj.
85.321Srednješolsko, poklicno in strokovno izobraževanje.
85.511Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije.
85.591Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
85.600Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
93.110Druge športne dejavnosti.
93.130 Obratovanje fitnes objektov.
93.290Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
94.110Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj.
94.120Dejavnost strokovnih združenj.
94.990Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
96.040 Dejavnosti za nego telesa.

 

8. člen

Združenje ima različne vrste članov.

 

Član združenja je upravljavec infrastrukture za šport in prosti čas ali izvajalec programov s področja športa in prostega čas. Redni član združenja ima en glas v skupščini združenja.

 

Član združenja z večjim številom glasov, je upravljavec infrastrukture za šport in prosti čas ali izvajalec programov, ki upravlja z večjim številom športnih centrov, objektov in površin v mestih ali pokrajinah. Član združenja z večjim številom glasov ima od 2 do 3 glasove v skupščini združenja, ki jih na predlog upravnega odbora določi skupščina združenja, na podlagi števila športnih objektov, zaposlenih delavcev, programov, uporabnikov in celotnih prihodkov.

 

Kolektivni član združenja je drugo združenje upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture za šport in prosti čas ter njegovi člani. Kolektivni član združenja ima en glas v skupščini združenja.

 

Individualni član združenja je manager, ki ima vodstvene in strokovne reference pri upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas. Individualni član sodeluje v delu združenja pod pogoji, ki jih imajo drugi člani združenja. Individualni član združenja nima glasu v skupščini združenja.

 

Pridruženi član združenja je gospodarska družba, ki deluje na področju načrtovanja, izgradnje, upravljanja in/ali vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas in/ali proizvodnje in trgovine blaga in storitev s tega področja. Pridruženi član sodeluje v delu združenja pod pogoji, ki jih imajo drugi člani združenja. Pridruženi član združenja nima glasu v skupščini združenja.

 

9. člen

Članstvo v združenju je prostovoljno na podlagi izkazanega interesa za sodelovanje. Združenje lahko k sodelovanju povabi tudi druge pravne osebe, v skladu z interesi članov in področji delovanja združenja.

 

10. člen

Javni zavodi in drugi upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas, druga združenja ter managerji, postanejo člani združenja na podlagi pristopne izjave, sklepa upravnega odbora in potrditve skupščine združenja.

 

11. člen

Člani lahko izstopijo iz združenja tako, da podajo pismeno izstopno izjavo. Skupščina združenja sprejme ugotovitveni sklep o izstopu člana iz združenja. Član, ki izstopa iz združenja mora pred izstopom poravnati vse svoje finančne obveznosti do združenja. Skupščina lahko člana izključi na predlog upravnega odbora, zaradi kršenja določil tega statuta ali spremembe njegovega statusa pri upravljanju z infrastrukturo za šport in prosti čas.

 

12. člen

Pravice članov združenja so:
-enakopravno odločanje v skupščini in drugih organih združenja,
-dajanje pobud in predlogov za delo združenja,
-uporaba storitev in programov ter sodelovanje v aktivnostih združenja,
-informiranost o delu organov združenja.

 

13. člen

Obveznosti članov združenja so:
-delovanje v združenju v skladu s statutom,
-izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom in finančnim načrtom združenja,
-zagotavljaje pogojev za sodelovanje svojih delavcev v delu organov združenja,
-plačevanje članarine in dogovorjenih sredstev za financiranje letnega programa združenja.

 

III. ORGANIZACIJA

 

14. člen

Organi združenja so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor, predsednik, direktor in strokovni organi. Mandat organov združenja je štiri (4) leta.


15. člen

Skupščina je najvišji organ združenja. Skupščino sestavljajo delegati, ki jih člani združenja delegirajo na podlagi svojih splošnih aktov. Člani združenja imajo število glasov v skladu z 8. členom Statuta.

 

16. člen

Naloge skupščine so:
-sprejem statuta, poslovnika in drugih splošnih aktov združenja,
-sprejem letnih programov in finančnih načrtov združenja,
-sprejem letnih poročil in finančnih poročil združenja,
-volitve predsednika in članov upravnega odbora ter nadzornega odbora,
-sprejemanje pobud in predlogov za normativno urejanje področij delovanja članov,
-potrjevanje sprejema novih članov v združenje in določitev števila glasov,
-potrjevanje izstopov članov iz združenja,
-obravnavanje ugovorov in pritožb zoper sklepe upravnega odbora.

 

17. člen

Skupščina zaseda po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto. Skupščino sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pismeni predlog upravnega odbora ali pismene zahteve ene tretine članov združenja. V predlogu ali zahtevi za sklic skupščine mora biti naveden razlog za sklic in vsebine za obravnavo na seji skupščine. Rok za sklic skupščine je petnajst (15) dni. V kolikor predsednik v roku ne skliče seje skupščine, jo lahko skliče predstavnik predlagateljev.

 

18. člen

Skupščina je sklepčna, ko so prisotni člani, ki imajo več kot polovico glasov v skupščini združenja. Skupščina sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov. Skupščina sprejema statut združenja z dvotretinsko večino glasov vseh članov.

 

19. člen

Upravni odbor je izvršilni organ združenja in je za svoje delo odgovoren skupščini. Upravni odbor ima od 9 do 16 članov. Sestaja se po potrebi, vendar najmanj dvakrat na leto. Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Upravni odbor odloča z večino glasov prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika.

 

20. člen

Naloge upravnega odbora so:
-sprejem pravilnikov in drugih normativnih aktov združenja,
-izvajanje sklepov skupščine,
-priprava in izvajanje letnih programov in finančnih načrtov združenja,
-priprava letnih poročil in finančnih poročil združenja,
-imenovanje namestnika predsednika, direktorja, poslovnega sekretarja in strokovnih organov združenja,
-sprejem novih članov v združenje, ki ga potrdi skupščina združenja,
-izključitev članov združenja, ki jo potrdi skupščina združenja,
-sprejem kriterijev za določitev števila glasov za člane združenja z večjim številom glasov,
-določitev višine članarine,
-usklajevanje in zastopanje skupnih interesov članic združenja,
-opravljanje drugih nalog v skladu s statutom združenja.

 

21. člen

V kolikor član upravnega odbora ne more več opravljati svojih nalog v upravnem odboru (druga zaposlitev, smrt in drugi razlogi), lahko upravni odbor, do prihodnje seje skupščine, imenuje namestnika. Namestnik člana upravnega odbora opravlja enake naloge kot drugi člani upravnega odbora. Na naslednji seji skupščine se izvedejo nadomestne volitve za člana upravnega odbora.

 

22. člen

Nadzorni odbor je nadzorni organ združenja in je za svoje delo odgovoren skupščini. Člane nadzornega odbora izvoli skupščina združenja. Nadzorni odbor ima 3 člane, ki niso člani upravnega odbora. Člani nadzornega odbora na svoji prvi seji izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto. Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Nadzorni odbor odloča z večino glasov prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika.

 

23. člen

Naloge nadzornega odbora so:
-nadzoruje poslovanje združenja,
-pripravi letno poročilo nadzornega odbora o poslovanju združenja,
-poroča skupščini združenja o poslovanju združenja,
-lahko zahteva sklic izredne seje skupščine združenja.

 

24. člen

Predsednik predstavlja združenje in vodi upravni odbor združenja. Za svoje delo je odgovoren skupščini. Predsednik svoje delo opravlja neprofesionalno.

 

25. člen

Naloge predsednika so:
-predstavlja združenje in zastopa interese članov združenja v Sloveniji in tujini,
-sklicuje in vodi seje upravnega odbora in skupščine,
-izvaja program združenja,
-predlaga upravnemu odboru imenovanje namestnika predsednika in direktorja,
-nadzoruje izvajanje sklepov skupščine,
-opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in normativnimi akti združenja.

 

26. člen

Namestnik predsednika nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti v skladu s pooblastili, ki jih določa statut združenja in podeli predsednik združenja.

 

27. člen

Direktor je poslovodni organ združenja. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in skupščini. Direktor svoje delo opravlja profesionalno oziroma po pogodbi.

 

28. člen

Naloge direktorja so:
-vodi poslovanje združenja in je nalogodajalec za finančno poslovanje združenja in delovne naloge zaposlenih delavcev,
-predstavljanja združenje in zastopa interese članov združenja Sloveniji in tujini, v skladu s pooblastili, ki jih določa statut združenja in podeli
  predsednik združenja,
-predlaga upravnemu odboru imenovanje poslovnega sekretarja in članov strokovnih organov,
-predlaga upravnemu odboru sprejem in izključitev članov združenja,
-priprava predlogov normativnih aktov združenja,
-priprava programov in poročil združenja,
-nadzoruje izvajanje sklepov upravnega odbora,
-opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in normativnimi akti združenja.


29. člen

Strokovni organi združenja so komisije in odbori, ki jih imenuje upravni odbor za pripravo določenih strokovnih nalog, kot so standardi, normativi, predlogi za zakonsko ureditev dejavnosti članov, programi trženja in druga strokovna področja.

 

V. FINANCIRANJE

 

30. člen

Dejavnost združenja se financira iz članarine, dogovorjenih sredstev članov za financiranje letnega programa združenja (izobraževalni programi, strokovno delo in druge naloge), kotizacij od strokovnih seminarjev in ekskurzij, publikacij, marketinških prihodkov, sponzorskih sredstev, donacij in drugih sredstev.

 

31. člen

Višino članarine s sklepom določi upravni odbor združenja. Člani, ki imajo v skupščini združenja več glasov, imajo sorazmerno višjo članarino.

 

32. člen

Skupščina sprejme letni finančni načrt vsako leto do meseca marca. V kolikor skupščina do meseca marca ne sprejme letni finančni načrt, sprejme upravni odbor sklep o začasnem financiranju.

 

33. člen

Združenje posluje po načelih dobrega gospodarja in v skladu z zakoni, ki določajo finančno poslovanje zavodov. Združenje je za svoje obveznosti odgovorno do višine letne članarine in dogovorjenih sredstev članov za financiranje letnega programa združenja. Združenje nastopa v pravnem prometu neomejeno, v okvirih sprejetega finančnega načrta združenja.

 

VI. REŠEVANJE SPOROV IN POSLOVNA TAJNOST

 

34. člen

Člani medsebojne spore rešujejo sporazumno. Za spore, ki jih ni možno rešiti z dogovorom, se imenuje tričlanska arbitražna komisija, ki odloči o sporu. Sestavo in naloge arbitražne komisije določi upravni odbor.

 

35. člen

Poslovna tajnost so listine in podatki, ki so opredeljeni s splošnem aktu združenja in bi bilo njihovo posredovanje nepooblaščeni osebi v nasprotju z interesi skupnosti oziroma njenih članov.

 

36. člen

Poslovno tajnost morajo varovati člani združenja, člani organov in delavci združenja.

 

37. člen

Listine in podatke, ki so poslovna tajnost, lahko na zahtevo pooblaščenih oseb, posreduje poslovni sekretar po predhodnem pisnem soglasju predsednika.

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

38.člen

Skupščina pooblašča upravni odbor, da ob povečanem obsegu poslovanja združenja, s sklepom določi načrt zaposlovanja delavcev.

 

39. člen

Statut združenja začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji skupščine. Spremembe organizacije združenja se bodo uveljavile do 31.12.2016.

 

40. člen

Spremembe in dopolnitve statuta združenja se sprejemajo po enakem postopku, kot veljajo za njegov sprejem.


Tatjana Polajnar
predsednica


U S T A N O V I T E L J I

 

001 - Agencija za šport Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana.
002 - Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, Ormoška cesta 22, 9240 Ljutomer.
003 - Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto.
004 - Center za kulturo, šport in prireditve Izola, Kraška 1, 6310 Izola.
005 - Javni zavod Dvorana Tabor Maribor, Koresova ulica 7, 2000 Maribor.
006 - Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Centro pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Cesta Zore Pecello Godina 3,
         6101 Koper.
007 - Kulturno rekreacijski center Hrastnik, Log 3, 1430 Hrastnik.
008 - KTRC, kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
009 - Javni zavod Športni center Maribor, Koroška cesta 33, 2000 Maribor.
010 - Športni in mladinski center Piran – Centro sportivo e giovanile Pirano, Tartinijev trg 10, 6330 Piran.
011 - Javni zavod za šport Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica.
012 - Športni zavod Ptuj, Cuckova 7, 2250 Ptuj.
013 - Športni zavod Ravne na Koroškem, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem.
014 - Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana, P.O., Šaleška cesta 3, 3320 Velenje.
015 - Zavod Športno rekreacijski center Tivoli, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.
016 - Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec.
017 - Zavod za šport Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina.
018 - Zavod za šport Brežice, Cesta Bratov Milavcev 18, 8250 Brežice.
019 - Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Kopališka cesta 4, 1230 Domžale.
020 - Zavod za šport Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice.
021 - Zavod za šport Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj.
022 - Zavod za šport Občine Tolmin, Dijaška 12/c, 5220 Tolmin.
023 - Zavod za šport, kulturo in turizem občine Železniki, Otoki 9A, 4228 Železniki.
024 - Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova 5, 6210 Sežana.
025 - Zavod za šport Slovenska Bistrica, Partizanska 35, 2310 Slovenska Bistrica.
026 - Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3A, 3210 Slovenske Konjice.
027 - Zavod za šport Škofja Loka, Podlubnik 1C, 4220 Škofja Loka.
028 - Zavod za šport Trbovlje, Rudarska cesta 6, 1420 Trbovlje.
029 - Zavod za šport Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi.
030 - Zavod za šport in prireditve Medvode, Ostrovrharjeva ulica 14, 1215 Medvode.
031 - Zveza mariborskih športnih društev Branik, Mladinska 29, 2000 Maribor.
032 - Železničarsko športno društvo Maribor, Engelsova 6, 2000 Maribor.
033 - Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika.
034 - Javni gospodarski zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, Dečkova 1, 3000 Celje.
035 - Športni center Ribnica, Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
036 - Športno društvo GIB Šiška, Drenikova 32, 1000 Ljubljana.
037 - Športna zveza Postojna, Pot k Pivki 4, 6230 Postojna.
038 - Športni center Triglav d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 25, 1000 Ljubljana.


 

 

pixel

 

 

elan

NOVE CERITFICIRANE BLAZINE

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008