pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


 

Z A P I S N I K
2. korespondenčne seje upravnega odbora
Združenja športnih centrov Slovenije

 

Dne 24. februarja 2009, je predsednik združenja sklical 2. korespondenčno sejo upravnega odbora združenja. Korespondenčna seja upravnega odbora je bila v 25. februarja 2009. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti. Na korespondenčni seji je sodelovalo 9 članov upravnega odbora. Na podlagi 19. člena Statuta združenja, je bil upravni odbor sklepčen.

 

Prisotni

Ivan Pfeifer, predsednik združenja in direktor Javnega gospodarskega zavoda ZPO Celje, Tone Knez, v.d. direktor Zavoda Športni objekti Maribor, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Marija Imperl, direktorica KTRC, kulturno turističnega rekreacijskega centra Radeče, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj d.o.o. Pragersko, Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda športni in mladinski center Piran in Rafko Križman, Agencija za šport Novo mesto.

 

Dnevni red

  1. Računovodski izkazi in računovodsko poročilo Združenja športnih centrov Slovenije za leto 2008:
  • Bilanca stanja na dan 31.12.2008,
  • Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1.1.2008 do 31.12.2008,
  • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1.2008 do 31.12.2008,
  • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje od 1.1.2008 do 31.12.2008,
  • Računovodsko poročilo Združenja športnih centrov Slovenije za leto 2008.

 

Sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1

Upravni odbor združenja je sprejel: (1) Bilanco stanja na dan 31.12.2008, (2) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1.1.2008 do 31.12.2008, (3) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1.2008 do 31.12.2008, (4) Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje od 1.1.2008 do 31.12.2008 in (5) Računovodsko poročilo Združenja športnih centrov Slovenije za leto 2008.

 

Sklep 2
Upravni odbor bo predlagal skupščini združenja obravnavo in sprejem Poslovnega poročila združenja za leto 2008, ki bo vključevalo priloge računovodske izkaze in računovodsko poročilo združenja za leto 2008.

 

Zapisnik si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 2. korespondenčen seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 102 kb ]

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008