pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
1. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v petek, 16. junija 2006 ob 11. uri v dvorani Bonifika v Kopru. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Prisotni

Marko Trškan, direktor Javnega zavoda Agencija za šport Ljubljana, Branko Žnidarič, direktor Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Miroslav Blažič, direktor Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor, Branko Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Boris Makoter, direktor Zavoda Športno rekreacijski center Tivoli Ljubljana, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Jože Jenšterle, v.d. direktor, Zavoda za šport Kranj, Alojz Mavrič, direktor Športnega parka Kodeljevo Ljubljana, Zveza športnih društev Slovan Ljubljana. Na seji sta bila prisotna Boris Vrhovnik, direktor Zavoda za šport Zagorje ob Savi in Marjan Kosi iz Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor.

Službeno odsotnost sta opravičila Bogdan Čepič, direktor Javnega zavoda Športni center Maribor in Ivan Pfeifer, direktor Javnega gospodarskega zavoda za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenja z javnimi objekti Celje.

 

Dnevni red

  1. Pregled zapisnika ustanovne seje Združenja športnih centrov Slovenije
  2. Registracija Združenja športnih centrov Slovenije
  3. Odbori Združenja športnih centrov Slovenije
  4. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa
  5. Mreža športnih centrov Slovenije
  6. Tarife za javno predvajanje glasbe
  7. Katalog športnih centrov Slovenije
  8. Forum športnih centrov Slovenije
  9. Razno

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Upravni odbor se je seznanil z zapisnikom ustanovne seje Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila 11. maja 2006 v Portorožu.

 

Sklep 2
Upravni odbor bo predlagal skupščini združenja, da potrdi zapisnik ustanovne seje.

 

TOČKA 2

V razpravi so sodelovali Rafko Križman, Ciril Kolešnik, Marko Trškan, Miroslav Blažič, Alojz Mavrič in Branko Znidarič. Jože jenšerle je člane upravnega odbora obvestil, da sta Zavod za šport in rekreacijo Domžale in Športni center Ribnica, Občina Ribnica izpeljala postopke za včlanitev v združenje. Delovanje združenja bo potrebno uskladiti z novo zakonodajo. Definirati bo potrebno javni interes v športu, tržni interes upravljavcev in lastnikov športnih objektov, uvajanje podjetništva v upravljanje z javno športno infrastrukturo in uvajanje konkurenčnih programov v javne športne objekte. V prihodnjem obdobju bomo ocenili potrebe in možnosti za ustanovitev samostojne zbornice športnih centrov Slovenije.

 

Sklep 3
Upravni odbor je sprejel informacijo o poteku postopkov za registracijo združenja.

 

TOČKA 3

 

Sklep 4
Upravni odbor je imenoval člane odborov združenja.

Odbor za zakone in podzakonske predpise. Predsednik je Rafko Križman. Člani so: Branko Žnidarič, Branko Velišček, Simon Starček, Milorad Orelj in Roman Vodeb.

Odbor za standarde in normative. Predsednik je Alojz Mavrič. Člani so: Matjaž Udir, Vojko Orel, Tatjana Hren in Boris Vrhovnik.

Odbor za informacijske sisteme. Predsednik je Marko Trškan. Člani so: Matjaž Ukmar, Robert Krkoč, Zoran Kramar in Marko Kolenc.

Odbor za izobraževanje. Predsednik je Bogdan Čepič. Člani so: dr. Edvard Kolar, Ivan Pfeifer, Tatjana Razboršek – Rehar in Marija Imperl.

Odbor za trženje. Predsednik je Miroslav Blažič. Člani so: Marjan Štimec, Marjan Klepec, David Zupan in Vojko Vojvoda.

 

Sklep 5
Predsedniki odborov bodo sklicali seje odborov in obravnavali program Združenja športnih centrov Slovenije na področjih, ki jih pokrivajo.

 

TOČKA 4

V razpravi sta sodelovala Marko Trškan in Jože Jenšterle.

 

Sklep 6
Upravni odbor je sprejel informacijo o usklajevalnih postopkih za pripravo Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa.

 

Sklep 7
Združenje športnih centrov Slovenije predlaga Ministrtsvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport, da se sestanemo in nadaljujemo usklajevanje Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa.

 

Sklep 8
Združenje športnih centrov Slovenije predlaga Ministrtsvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport, da se sestanemo in nadaljujemo z obravnavo Pobude za spremembo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Združenje predlaga, da se na podlagi dopolnjenih in spremenjenih podrobnejših kriterijev za uvrstitev delovnih mest direktorjev v plačne razrede, delovna mesta direktorjev zavodov za šport razvrstijo v plačne razrede od 42 do 52.

 

TOČKA 5

 

V razpravi sta sodelovala Jože Jenšterle in Marko Trškan.

 

Sklep 9
Združenje športnih centrov Slovenije bo nadaljevalo s pripravo projekta Internetna mreža športnih centrov Slovenije. Pridobili bomo ponudbe računalniških podjetij za izdelavo projektne rešitve internetne povezave športnih centrov.

 

TOČKA 6

 

V razpravi so sodelovali Jože Jenšterle, Ciril Kolešnik, Marko Trškan, Branko Žnidarič, Miroslav Blažič, Alojz Mavrič, Boris Makoter in Branko Florjanič. Razpravljavci so poudarili, da morajo izdelovalci projekta »Mreža športnih centrov Slovenije« uporabljati standarde in normative, ki jih bo potrebno na novo določiti ter upoštevati ekonomski pristop pri upravljanju z javnimi športnimi objekti. Projekt »Mreža športnih centrov Slovenije«, bo program dolgoročnega strateškega razvoja športnih objektov v državi, ki ga bodo pri načrtovanju športnih objektov uporabljale država, lokalne skupnosti in druge institucije. Pred pripravo projekta bo potrebno dopolniti in spremeniti standarde in normative za upravljanje, obratovanje in vzdrževanje športnih objektov. Pripraviti bo potrebno nomenklaturo poklicev, ki jih potrebujemo upravljavci športnih objektov in jih uveljaviti v katalogu poklicev za javni sektor. Iz standardov in normativov bo izdelan sistem cen za uporabo športnih objektov. Za posamezne projekte bo potrebno pripraviti vloge za državna sredstva in sredstva skladov Evropske unije.

 

Sklep 10
Alojz Mavrič bo pripravil pregled standardov in normativov upravljanja, obratovanja in vzdrževanja športnih objektov ter pregled poklicev, ki jih potrebujejo upravljavci športnih objektov. Oba pregleda bo obravnaval odbor združenja za standarde in normative in predlagal upravnemu odboru združenja nadaljnje postopke. Podatke bo zbralo združenje.

 

Sklep 11
Združenje športnih centrov Slovenije bo sklicalo sestanek, na katerem bomo obravnavali izhodišča za oblikovanje “Mreže športnih centrov Slovenije”. Izhodišča za obravnavo bo pripravilo združenje. Na sestanek bomo povabili predstavnike Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Borisa Leskovca, profesorja na FAGG, Janeza Koželja, profesorja na FAGG, Janeza Urbanca iz podjetja Inventa d.o.o. Radovljica, Miha Jazbinška, Zeleni Slovenije in Marjana Štruklja, arhitekta iz Ljubljane.

 

Sklep 12
Združenje športnih centrov Slovenije predlaga občinam – ustanoviteljicam zavodov, Ministrtsvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport, Strokovnemu svete za šport pri Vladi Republike Slovenije, Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, da pripravijo navodila za vodenje postopkov, pri pripravi strategije prostorskega razvoja in občinskih prostorskih redov s področja športnih objektov.

 

TOČKA 7

 

Sklep 13
Združenje športnih centrov Slovenije predlaga avtorskim združenjem podpis dogovora o tarifah za javno predvajanje glasbe. Podlaga za tarife so sklepi skupščina združenja.

 

TOČKA 8

 

Sklep 14
Nadaljujejo se postopki zbiranja in urejanja podatkov o poslovanju športnih centrov, članov združenja. Pripravi se likovna zasnova naslovnice in tipične strani kataloga.

 

TOČKA 9

 

Sklep 15
Upravni odbor bo na jesenski seji obravnaval možnosti za organizacijo Foruma športnih centrov Slovenije v letošnjem letu.

 

TOČKA 10

 

Sklep 16
Strokovne ekskurzije v München in Ruhpolding se je udeležilo 19 udeležencev. Združenje bo organizatorju ekskurzije v Nemčijo, povrnilo del stroškov izvedbe ekskurzije, ki so ostali nepokriti, ker je bila ponudba pripravljena za skupino 30. udeležencev, v zadnjih dveh dnevih pred začetkom ekskurzije, pa je udeležbo odpovedalo 9 udeležencev.

 

Sklep 17
Združenje bo pripravilo marketinško ponudbo za sodelovanje z dobavitelji blaga in storitev. Vsi člani združenja bodo poslali sezname dobaviteljev, z imeni, naslovi, kontaktnimi podatki (telefoni, faksi, elektronski naslovi, kontaktne osebe) ter dejavnostjo. Združenje bo izdelalo katalog dobaviteljev blaga in storitev, ki ga bodo uporabljale odgovorne osebe upravljavcev, ki so odgovorne za nabavo. Združenje bo vodilo aktivnosti za večjo kakovost in nižje cene  blaga in storitev, ki se ponuja športnim centrom.

 

Sklep 18
Združenje bo zaprosilo člane, da pripravijo in pošljejo pregled športnih objektov, s katerimi upravljajo in so last Športne unije Slovenije (prej Sokolske zveze in TVD Partizana). Podatke bodo pregledali člani upravnega odbora Ciril Kolešnik, Marko Trškan in Branko Žnidarič in za upravni odbor združenja pripravili predlog nadaljnjih aktivnosti.

 

Sklep 19
Združenje bo obvestilo Ministrstvo za šolstvo in šport, da želi sodelovati pri pripravi Zakona o športu.

 

Sklep 20
Drugi sestanek upravnega odbora združenja bo v petek, 18. avgusta 2006 ob 11. uri v Kranju. Obravnavali bomo potek postopkov pri usklajevanju Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa, pripravo sestanka o izhodiščih za »Mrežo športnih centrov Slovenije«, dogovor o tarifah za javno predvajanje glasbe in marketinško ponudbo za sodelovanje z dobavitelji blaga in storitev.Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik 1. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 79 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008