pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Z A P I S N I K
16. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 17. novembra 2011, ob 11. uri, v sejni sobi kongresnega centra v Hotelu Thermana v Laškem. Člani upravnega odbora in partnerji so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen. Sejo je vodil predsednik združenja Ivan Pfeifer.


Prisotni

Ivan Pfeifer, direktor ZPO d.o.o. Celje, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Drago Banovič, pomoćnik direktorja Šport Ljubljana, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRZ P.O. Velenje, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Silvo Poljanšek, direktor Infrasporta d.o.o. Kranjska gora, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor. Na seji je sodeloval Jože Jenšterle, direktor združenja. Svojo odsotnost so opravičili Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče in Damjan Pintar, generalni direktor Unior d.d. Zreče.


Dnevni red

1.Zapisnik 15. seje upravnega odbora združenja, ki je bila dne, 14. septembra 2011, v Kopru in pregled izvajanja sklepov
2.Obravnava vlog za članstvo v združenju
3.Obravnava dnevnega reda 12. seje skupščine združenja
4.Obravnava tekočega poslovanja združenja
5.Razno


Sklepi

TOČKA 1

Sklep 1


Upravni odbor je sprejel zapisnik 15. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 14. septembra 2011, v Kopru.

 

Sklep 2


Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah.

 

TOČKA 2

Sklep 3


Upravni odbor je obravnaval vlogo podjetja Vita center d.o.o. Naklo za sprejem v članstvo združenja. V skladu z 20. členom statuta združenja je sprejel sklep o sprejemu podjetja Vita center d.o.o. Naklo, v članstvo združenja. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja. Upravni odbor bo svoj sklep predlagal v potrditev skupščini združenja.

 

TOČKA 3

Sklep 4


Upravni odbor je obravnaval dnevni red 12. seje skupščine združenja. V okviru 6. točke seje skupščine združenja bo upravni odbor predlagal članom sprejem pobude za razvoj športa, prostega časa ter infrastrukture. Občine, javni zavodi, podjetja in športne organizacije, ki upravljamo s preko 1.300 športnimi centri, rekreacijskimi površinami, dvoranami, stadioni, bazeni, kopališči, drsališči, strelišči, hipodromi, velodromi, teniškimi, golfskimi in smučarskimi centri ter drugimi objekti, predlagamo državi, da sprejme standarde in normative infrastrukture za šport in prosti čas, kot strokovne podlage, vodila in priporočila na področjih trajnostnega razvoja, »socialnega upravljanja«, tehnološkega razvoja ter razvoja programov športa in prostega časa. Standardi in normativi naj bodo usklajeni z mednarodnimi deklaracijami, evropskimi direktivami in standardi ter vključeni v Zakon o športu, Nacionalni program športa, razvid infrastrukture za šport in prosti čas v državi, zakone in podzakonske predpise na drugih področjih. Upravljavci infrastrukture želimo sodelovati pri oblikovanju omenjenih dokumentov.

 

Pobuda bo poslana po elektronski pošti na 1.428 naslovov upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, poslovnih združenj, ministrstev, državnih ustanov, občin, OKS, športnih organizacij, podjetij, medijev, managerjev in strokovnjakov iz sektorja športa, prostega časa ter infrastrukture.

 

Sklep 5


Upravni odbor se je seznanil z financiranjem dejavnosti združenja in pozval vse člane upravnega odbora, da uresničijo sprejete sklepe v zvezi z vzpostavljanjem stikov z podjetji, ki se želijo predstaviti članom združenja. Upravni odbor ugotavlja, da ministrstva in fundacija zavračajo vse vloge na javne razpise in ne sofinancirajo nobenih programov strokovnega usposabljanja in projektov združenja. Upravni odbor poziva člane, da plačajo svoje zapadle obveznosti do združenja. Uprava naj pozove dolžnike, da plačajo svoje obveznosti do združenja.

 

Sklep 6


Upravni odbor se je seznanil s pregledom kratkoročnih terjatev do kupcev v državi. V kolikor pozivi in drugi postopki v zvezi s poravnavo obveznosti ne bodo uspešne, naj uprava vloži e-izvršbe. Upravni odbor je obravnaval poročilo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti združenja do dveh največjih dolžnikov: Sorgo d.o.o. Koper in Fingar d.o.o. . Ugotovil je, da je združenje izvedlo vse marketinške aktivnosti po pogodbi. Kljub temu podjetji nista poravnali svojih dolgov na podlagi podpisanih pogodb o poslovnem sodelovanju. Uprava naj obvesti vse člane združenja in partnerje o nezanesljivosti omenjenih podjetij pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

 

Sklep 7


Upravni odbor je potrdil najem kratkoročnega kredita v znesku 7.000 evrov, ki je bil najet v mesecu juliju za tekočo likvidnost združenja in poplačilo tekočih obveznosti združenja.

 

Sklep 8


Združenje naj predlaga ponoven sestanek na Ministrstvu za šolstvo in šport, v zvezi s projekti, ki jih vodi ter sodelovanjem z Direktoratom za šport. Predsednik združenja naj povabi ministra za šolstvo in šport na sejo skupščine združenja v Laškem. Ministra naj prosi, da predstavi načrte ministrstva za strokovno usposabljanje upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture, izdelavo standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas ter začetek projektov, ki jih je združenje predlagalo ministrstvu pred leti.

 

TOČKA 4

Sklep 9


Upravni odbor se je seznanil s tekočim poslovanjem združenja in težavami z zagotavljanjem likvidnosti. Združenje ne izplačuje redno plač direktorju ampak z nekaj mesečnimi zaostanki. Združenje ima preko 21.000 evrov kratkoročnih terjatev. Največja dolžnika sta podjetji Fingar d.o.o. Rogaška Slatina (5.124,00 eur) in Sorgo d.o.o. Koper (4.640,00 eur). Člani združenja dolgujejoza članarino in seminarje: Športni center Triglav d.o.o. Ljubljana (875,00 eur), Javni zavod Športni objekti Maribor (3.000,00 eur), Unior d.d. Zreče (1.000,00 eur), Javni zavod Slovenska Bistrica (175,00 eur), Javni zavod ratitovec Železniki (550,00 eur), DAV d.o.o. Ptuj (524,00 eur) in Strelski center Gaj d.o.o. Pragersko (350,00 eur). Uprava naj pozove dolžnike k plačilu njihovi obveznosti. V primeru neplačila naj vloži e-izvržbo.

 

Sklep 10

 

Uprava naj vsem članom pošlje vzorec Načrta integritete.

 

Sklep 11


Združenje naj več pozornosti posveti usklajevanju aktivnosti ter posredovanju informacij med združenjem, člani, Svetom za šport Vlade Republike Slovenije, Olimpijskim komitejem Slovenije – Združejem športnih zvez ter Fundacijo za šport.

 

TOČKA 5

Sklep 12


Celodnevni program v Laškem bo vključeval:
09.00 – 13.30 Seminar »Bazeni«
11.00 – 12.00 Seja upravnega odbora združenja
13.30 – 14.30 Poslovno kosilo
14.30 – 17.00 Seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije
V okviru programa v Laškem, se bodo predstavila podjetja, dobavitelji blaga in storitev.

 

 

 

Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 12.30. Predsednik je člane upravnega odbora združenja povabil na poslovno kosilo.

 

Zapisal Jože Jenšterle.
 

pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008