pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Zapisnik 15. seje upravnega odbora združenja

 

 

 

ZAPISNIK

15. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

 

 

Seja upravnega odbora je bila v sredo, 14. septembra, ob 11. uri, v sejni sobi športne dvorane Bonifika v Kopru. Člani upravnega odbora in partnerji so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen. Sejo je vodil predsednik združenja Ivan Pfeifer. 

 

Prisotni

 

Ivan Pfeifer, direktor ZPO d.o.o. Celje, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Drago Banovič, pomoćnik direktorja Šport Ljubljana, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRZ P.O. Velenje, Alojz Mavrič, Zavod Šport Ljubljana, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj Pragersko. Na seji so sodelovali Roman Jakič, direktor Zavoda Šport Ljubljana, Darij Novinec, Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Jože Jenšterle, direktor združenja in Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja. Svojo odsotnost so opravičili  Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče, Silvo Poljanšek, direktor Infrasport d.o.o. Kranjska Gora, Tone Knez, direktor Zavoda Športni objekti Maribor, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice in Damjan Pintar, generalni direktor Unior d.d. Zreče.

 

Dnevni red

 

1.    Zapisnik 14. seje upravnega odbora združenja, ki je bila v Mariboru 19. maja 2011 in pregled                 izvajanja sklepov

2.    Pregled poslovanja združenja v prvem polletju

3.    Programi usposabljanja združenja:

          - Ljubljana    29.09.2011    Seminar: Energetska oskrba infrastrukture za šport in prosti čas

          - Portorož     17.11.2011    Seminar: Bazeni

          - Bled           19.01.2012    Seminar: Športne dvorane

          - Lipica         07.03.2012    Seminar: Zelena šola trave - vzdrževanje travnatih površin 

4.    Program Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas:

          - Barcelona   13.10.2011    Seminar: Javno-zasebno partnerstvo in konferenca

          - Velika Britanija  07.11.0211    Ekskurzija: Stadioni in nogometna igrišča

5.    Sklic seje skupščine združenja

6.    Razvid športnih objektov

7.    Razno

 

8.    Razno

 

Sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1

Upravni odbor je sprejel zapisnik 14. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 19. maja 2011, v Mariboru. 

 

TOČKA 2

 

Sklep 2

Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah.

 

Sklep 3

Upravni odbor je obravnaval poročilo o poslovanju združenja v prvem polletju 2011 in ga potrdil.

 

Sklep 4

Upravni odbor se je seznanil z financiranjem dejavnosti združenja in pozval vse člane upravnega odbora, da uresničijo sprejete sklepe v zvezi z vzpostavljanjem stikov z podjetji, ki se želijo predstaviti članom združenja. Upravni odbor ugotavlja, da ministrstva in fundacija zavračajo vse vloge na javne razpise in ne sofinancirajo nobenih programov strokovnega usposabljanja in projektov združenja. Upravni odbor poziva člane, da plačajo svoje zapadle obveznosti do združenja. Uprava naj pozove dolžnike, da plačajo svoje obveznosti do združenja. 

 

Sklep 5

Upravni odbor se je seznanil s pregledom kratkoročnih terjatev do kupcev v državi. V kolikor pozivi in drugi postopki v zvezi s poravnavo obveznosti ne bodo uspešne, naj uprava vloži e-izvršbe. Upravni odbor je obravnaval poročilo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti združenja do dveh največjih dolžnikov: Sorgo d.o.o. Koper in Fingar d.o.o. . Ugotovil je, da je združenje izvedlo vse marketinške aktivnosti po pogodbi. Kljub temu podjetji nista poravnali svojih dolgov na podlagi podpisanih pogodb o poslovnem sodelovanju. Uprava naj obvesti vse člane združenja in partnerje o nezanesljivosti omenjenih podjetij pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

 

Sklep 6

Upravni odbor je potrdil najem kratkoročnega kredita v znesku 7.000 evrov, ki je bil najet v mesecu juliju za tekočo likvidnost združenja in poplačilo tekočih obveznosti združenja.

 

Sklep 7

Združenje naj predlaga ponoven sestanek na Ministrstvu za šolstvo in šport, v zvezi s projekti, ki jih vodi ter sodelovanjem z Direktoratom za šport. Predsednik združenja naj povabi ministra za šolstvo in šport na sejo skupščine združenja v Laškem. Ministra naj prosi, da predstavi načrte ministrstva za strokovno usposabljanje upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture, izdelavo standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas ter začetek projektov, ki jih je združenje predlagalo ministrstvu pred leti.

 

TOČKA 3

 

Sklep 8

Upravni odbor je potrdil programe usposabljanja združenja:

- Ljubljana    29.09.2011    Seminar: Energetska oskrba infrastrukture za šport in prosti čas

- Portorož     17.11.2011    Seminar: Bazeni

- Bled           19.01.2012    Seminar: Športne dvorane

- Lipica         07.03.2012    Seminar: Zelena šola trave - vzdrževanje travnatih površin 

 

Sklep 9

Program seminarjev se bo dopolnjeval in prilagodil programom mednarodnega združenja upavljavcev.

 

TOČKA 4

 

Sklep 10

Združenje športnih centrov Slovenije se bo aktivno, kot ustanovni član, vključevalo v programe Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas:

- Barcelona               13.10.2011    Seminar: Javno-zasebno partnerstvo in konferenca

- Velika Britanija        07.11.0211    Ekskurzija: Stadioni in nogometna igrišča

 

Sklep 11

V programe Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas se bodo vključevali člani združenja, s sodelovanjem pri raziskovalno-razvojnih projektih mednarodnega združenja, pripravi in izvedbi mednarodnih seminarjev in konferenc ter s poravnavo članarin.

 

TOČKA 5

 

Sklep 12

Združenje športnih centrov Slovenije bo 12. sejo skupščine združenja, sklicalo v četrtek, 17. novembra 2011, ob 14.30 v hotelu Thermana v Laškem.

 

Sklep 13

Kvorum Združenja športnih centrov Slovenije na dan 18.3.2011. Združenje športnih centrov Slovenije ima 56 članov. Skupščina združenja ima kvorum 65 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Zavod Tivoli Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče. 51 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. Individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja. 

 

Sklep 14

Predlog dnevnega reda:

1.     Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti

2.     Obravnava članstva združenja   

3.     Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda

4.     Zapisnik 11. seje skupščine združenja

5.     Poslovno poročilo združenja za leto 2011

6.     Program združenja 2012 - 2015

7.     Razvid športnih objektov

8.     Poročilo in finančno poročilo Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in                  prosti čas 2009 - 2011

9.     Program Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas 2012 - 2015

10.   Razno

 

TOČKA 6

 

Sklep 15

Upravni odbor je obravnaval postopke Direktorata za šport in zavoda za šport Planica, v zvezi z zbiranjem podatkov za razvid športnih objektov. Ugotavlja, da je združenje v preteklih letih zbralo, uredilo in publiciralo nekaj tisoč podatkov o objektih, površinah, upravljanju, financiranju, programih, lastnikih in upravljavcih infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji. Izdali smo publikacijo »Športni centri Slovenije« ter izdelali elektronski katalog športnih centrov, ki je dostopen širši javnosti na spletni strani združenja. Upravni odbor poziva direktorat, da združenja, kot krovno organizacijo upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v državi, vključi v postopke izdelave novega razvida športnih objektov ter zagotovi finančna sredstva za izvajanje dejavnosti.

 

TOČKA 7

 

Sklep 16

Pod točko razno ni bilo predlogov in razprave.

 

 

 

Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 12.40. Gostitelj seje je člane upravnega odbora združenja povabil na poslovno kosilo.

 

Zapisala Jana Janežič.

 

 

Dokument si lahko tudi shranite oziroma natisnete:

 

 Koper_upravni odbor_seja 15.pdf

 

pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008