pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
13. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 17. aprila 2008 ob 17. uri, v sejni sobi Hotela Ribno. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Prisotni

Marko Trškan, direktor Agencije za šport Ljubljana, Ivan Pfeifer, direktor Javnega gospodarskega zavoda za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, Bogdan Čepič, direktor Športnega centra Maribor, Alojz Mavrič, Zavod ŠRC Tivoli, Enota Kodeljevo, Boris Makoter, Zavod ŠRC Tivoli, Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj d.o.o. Pragersko in Jože Jenšterle, predsednik združenja. Svojo odsotnost sta opravičila Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice in Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto.

 

Dnevni red

 1. Zapisnik 12. seje upravnega odbora združenja
 2. Izvajanje programa združenja v letu 2008
 3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta združenja
 4. Sklic 5. seje skupščine združenja
 5. Razno: 

6.1. Športni sejem SportExpo v Celju od 30.5. do 1.6.2008

6.2. Izjava o podpori izgradnji športno-turističnega kompleksa RTC Gaj

6.3. Sestanek z ministrstvi, občinami in sindikati o kolektivni pogodbi, katalogu  
       funkcij, nazivov in delovnih mest ter plačnih razredih in dodatkih

 

TOČKA 1

 

Sklep 1

Sprejet je bil zapisnik 12. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 20. februarja 2008, v Celju.

 

Sklep 2

Realizirati bo potrebno sklep upravnega odbora o sestanku delovne skupine Alojz Mavrič, Bogdan Čepič in Miroslav Blažič, ki bo pregledala anekse h kolektivni pogodbi in pripravila predloge za naslednjo sejo upravnega odbora. Skupino bo sklical Bogdan Čepič.

 

TOČKA 2

 

Sklep 3

Upravni odbor je sprejel informacijo o izvajanju programa združenja za leto 2008, ki jo je podal predsednik združenja.

 • Predstavniki združenja so svetovali občinam in članom združenja na področju organiziranja in upravljanja občinske infrastrukture za šport in prosti čas: Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Občinska športna zveza Šoštanj, Občina Ilirska Bistrica, Občina Radovljica, Občina Mozirje.
 • Združenje je prejelo odobrena sredstva od Fundacije za šport za projekta: (1) Katalog športnih centrov Slovenije in (2) Sistem brezžičnih spletnih točk v športnih centrih.
 • Združenje je pripravilo dokumentacijo in se prijavilo na razpis Ministrstva za šolstvo in šport. Prijavili smo štiri projekte: (1) Katalog športnih centrov Slovenije, (2) Sistem brezžičnih spletnih točk v športnih centrih, (3) Šola managementa športne infrastrukture in (4) Mreža športnih centrov Slovenije.
 • Združenje je skupaj z občino Vransko pripravilo program preizkusa znanja in usposobljenosti uslužbenke, ki so jo zaposlili za upravljanje in vodenje Športne dvorane Vransko. Preizkus znanja in usposobljenosti bo opravljen 7.5.2008.
 • Predstavnik združenja je sodeloval na konferenci ETRA v Bruslju, kjer je predstavil delovanje združenja in projekt mednarodnega povezovanja upravljancev infrastrukture za šport in prosti čas.
 • Predsednik združenja je na povabilo rektorja Universidad Iberoamericana del Deporte, profesorja Angela Miguela Floresa, sodeloval pri usposabljanju profesorjev in docentov na Univerzi v San Carlosu v Venezueli in pripravi študijskega programa “Management športne infrastrukture”. Predsednik združenja je bil kot mednarodni strokovnjak za področju upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas, predavatelj na mednarodnem forumu o športni infrastrukturi, ki je potekal v Venezueli od 27. do 28. marca 2008. Na forumu so predavali priznani arhitekti in strokovnjaki: dr. Francois Vigneau iz Francije, arhitekt Ramiro Padilla Cevallos iz Ekvadorja, predsednik IASK za Latinsko Ameriko in Karibe, arhitekt Omar Carnevalli iz Venezuele, podpredsednik IAKS za Latinsko Ameriko in Karibe.
 • Združenje je izdelalo dokumentacijo in se prijavilo na razpis Občine Ilirska Bistrica za pripravo projekta upravljanja občinske infrastrukture za šport in prosti čas.
 • Združenje je sodelovalo z Ministrstvom za šolstvo in šport, Direktoratom za šport, Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenje športnih zvez, Celjskim sejmom, Fakulteto za šport v Ljubljani in Delom – Polet, pri izdelavi projekta “Športni sejem SportExpo”, ki se bo organiziral od 30. maja do 1. junija 2008 v Celju. Združenje bo organiziralo 5. sejo skupščine združenja in predstavilo Katalog športnih centrov Slovenije.
 • Združenje je poslalo Program interdisciplinarnega strokovnega usposabljanja za načrtovalce, graditelje, upravljavce in vzdrževalce športne infrastrukture “Šola managementa športne infrastrukture” v obravnavo in potrditev Strokovnemu svetu Republike Slovenije za šport. Strokovni svet je potrdil program, kot verificiran program usposabljanja v Sloveniji. Program je predsednik združenja predstavil gospodu dr. Matevžu Brenu, dekanu Fakultete za organizacijske vede v Kranju in dr. Radotu Bohincu, rektorju Primorske Univerze in ju povabil k sodelovanju.
 • Združenje je uspešno pripravilo in izvedlo strokovni seminar in posvet “Javno-zasebno partnerstvo za razvoj občinske infrastrukture za šport in prosti čas”. Predavatelja na seminarju sta bila prof.dr. Mojmir Mrak z Ekonomske fakultete v Ljubljani in prof.dr. Rado Bohinc iz Primorske Univerze. Na seminarju so sodelovali direktorji javnih zavodov in vodje oddelkov iz občinskih uprav.
 • Združenje je v prvih mesecih letošnjega leta zaključevalo zbiranje podatkov in fotografskega gradiva ter pripravo tiska publikacije ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE Katalog 2008. S tem se zaključuje več kot dvoletno delo pri pripravi, urejanju, oblikovanju, prevajanju tekstov in pripravi za tisk, te obsežne publikacije, ki bo prva tovrstna literatura v Sloveniji.
 • Združenje je sodelovalo z mednarodnimi organizacijami, športnimi centri, podjetji, managerji in strokovnjaki pri pripravi sestanka mednarodne projektne skupine za ustanovitev mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. sestanek bo konec meseca maja v Sloveniji.
 • Združenje je pričelo s pripravo projekta “Sistem brezžičnih spletnih točk v športnih centrih”, pri katerem sodeluje s specializiranimi podjetji s področja internetnih storitev.

 

Sklep 4

Alojz Mavrič je za uspešno vodenje združenja v zadnjem letu, predlagal nagrado za predsednika združenja. Člani upravnega odbora so predlog podprli. Predsednik združenja se je zahvalil za priznanje in predlagal, da se nagrajevanje uredi v okviru profesionalizacije upravnih del v združenju, do konca letošnjega leta.

 

TOČKA 3

 

Sklep 5

Uprani odbor je sprejel predlog sprememb in dopolnitev Statuta združenja z naslednjimi dopolnitvami:

 • 2. člen. Angleški naziv združenja je: Sport Center Association of Slovenia.
 • 4. člen. Spremenijo se šifre dejavnosti v skladu s premembo klasifikacije dejavnosti v Sloveniji.
 • 7. člen. Izraz športna infrastruktura se nadomesti z izrazom infrastruktura za šport in prosti čas. Spremenijo se šifre dejavnosti v skladu s premembo klasifikacije dejavnosti v Sloveniji.
 • 8. člen. Član združenja z večjim številom glasov, je upravljavec infrastrukture za šport in prosti čas ali izvajalec programov, ki upravlja z večjim številom športnih centrov, objektov in površin v mestih ali pokrajinah. Član združenja z večjim številom glasov ima od 2 do 3 glasove v skupščini združenja, ki jih na predlog upravnega odbora določi skupščina združenja, na podlagi števila športnih objektov, zaposlenih delavcev, programov, uporabnikov in celotnih prihodkov.
 • 8. člen. Pridruženi član združenja je gospodarska družba ali organizacija, ki deluje na področju načrtovanja, izgradnje, upravljanja in/ali vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas in/ali proizvodnje in trgovine blaga in storitev s tega področja. Pridruženi član združenja sodeluje v delu združenja pod pogoji, ki jih imajo drugi člani združenja. Pridruženi član združenja nima glasu v skupščini združenja.
 • 10. člen. Izraz športna infrastruktura se nadomesti z izrazom infrastruktura za šport in prosti čas.
 • 11. člen. Se črta. Vsi nadaljnji členi se na novo oštevilčijo.
 • 11. člen. V zadnejm stavku se doda tekst “ali spremembe njegovega statusa pri upravljanju z infrastrukturo za šport in prosti čas”.
 • 15. člen. Črta se tekst: Vsak član združenja ima en glas. Individualni člani imajo na vsakih 10. članov, en glas.
 • 18. člen. Iz teksta se črtata besedi “delegatov”.
 • 19. člen. Črta se zanji stavek.
 • 20. člen. Dodajo se nove naloge upravnega odbora: imenovanje namestnika predsednika, direktorja, izključitev članov združenja, sprejem kriterijev za določitev glasov v skupščini združenja in določitev višine članarine.
 • 22. člen. Člen določa funkcijo, sestavo, mandat, delovanje nadzornega.
 • 23. člen. Člen določa naloge nadzornega sveta.
 • 24. člen. Črta se stavek: Predsednik lahko, na podlagi sklepa upravnega odbora, svoje delo opravlja profesionalmno. Doda se stavek: Predsednik svoje delo opravlja neprofesionalno.
 • 25. člen: Črta se četrta alineja. v peti alineji se črta tekst: poslovnega sekretarja in članov strokovnih organov. V sedmi alineji se črta: poslovnikom skupščine.
 • 26. člen. Namestnik predsednika nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti v skladu s pooblastili, ki jih določa statut združenja in podeli predsednik združenja.
 • 27. člen. Direktor je poslovodni organ združenja. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in skupščini. Direktor svoje delo opravlja profesionalno oziroma po pogodbi.
 • 28. člen: Naloge direktorja so: vodi poslovanje združenja in je nalogodajalec za finančno poslovanje združenja in delovne naloge zaposlenih delavcev, predstavljanja združenje in zastopa interese članov združenja Sloveniji in tujini, v skladu s pooblastili, ki jih določa statut združenja in podeli predsednik združenja, predlaga upravnemu odboru imenovanje poslovnega sekretarja in članov strokovnih organov, predlaga upravnemu odboru sprejem in izključitev članov združenja, priprava predlogov normativnih aktov združenja, priprava programov in poročil združenja, nadzoruje izvajanje sklepov upravnega odbora, opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in normativnimi akti združenja.
 • 35. člen. Se črta.
 • 39. člen. Doda se tekst: Spremembe organizacije združenja se bodo uveljavile do 31.12.2008.

 

TOČKA 4

 

Sklep 6

Uprani odbor je sprejel sklep o sklicu 5. seje skupščine združenja, ki bo v petek, 30. maja 2008 ob 12. uri na Celjskem sejmu.

 

Sklep 7

Predlog dnevnega reda 5. seje skupščine združenja je:

 1. Ugotovitev prisotnosti
 2. Imenovanje delovnih organov seje skupščine
 3. Poslovno poročilo z računovodskim poročilom za leto 2007
 4. Spremembe in dopolnitve Statuta združenja
 5. Volitve nadzornega odbora združenja
 6. Sprejem novih članov združenja
 7. Razno

 

TOČKA 5

 

Sklep 8
Združenje bo nadaljevalo z aktivnostmi pri pripravi športnega sejma SportExpo v Celju. Člane združenja se povabi, da pripravijo prospektni material, ki se bo delil na stojnici združenja na sejmu.

 

Sklep 9

Upravni odbor je sprejel izjavo o podpori izgradnji športno-turističnega kompleksa RTC Gaj. Podpora je izražena zaradi izredno širokih in pozitivnih vplivov RTC Gaj na razvoj, športa, nove športne infrastrukture, športne ponudbe na nacionalni in mednarodni ravni, gospodarski in družbeni razvoj Občine Kidričevo in širšega okolja.

 

Sklep 10

Združenje bo dalo pobudo za skic sestanka z ministrstvi, občinami in sindikati o kolektivni pogodbi, katalogu funkcij, nazivov in delovnih mest ter plačnih razredih in dodatkih obliki.

 

Seja je bila zaključena ob 19.00.


Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 13. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 133 kb ]


pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008