pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


ZAPISNIK

12.seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije 

Seja je bila v četrtek, 17. novembra 2011 ob 14.30 v dvorani hotela Thermana v Laškem. Člani združenja so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo skupščine. Sejo je vodil predsednik združenja Ivan Pfeifer.

 

Prisotni

Predstavniki članov združenja: Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda Šport Tivoli Ljubljana, Sašo Hribar, vodja Športnega centra Ribnica, Janez Maršič, direktor Zavoda za šport občine Kočevje, Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Boris Vrhovnik, direktor Zavoda za šport Zagorje ob Savi, Leopold Jere, direktor Zavoda za šport Trbovlje, Alojz Deželak, direktor Kulturnega rekreacijskega centra Hrastnik, Anton Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj, Helena Grajfoner, vodja športne infrastrukture, Javni zavod Center za mlade  CEZAM – Športni center Ruše, Milan Šarman, direktor Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Gregor Likar, Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Miran Mlakar, direktor Športnega zavoda Ravne na Koroškem, Ivan Pfeifer, direktor ZPO Celje d.o.o., Samo Pinter, direktor Zavod za šport Slovenske Konjice, Uroš Martinšek, Unior d.d. Zreče, Matjaž Juteršek, direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane Športno rekreacijskega zavoda Velenje, Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj, Aleksandra Ulaga, Vita center d.o.o. Naklo, Domen Kosmač, Zavod za šport Škofja Loka, Gregor Habjan, direktorica Javnega zavoda Ratitovec Železniki, Silvo Poljanšek, direktor podjetja Infrasport, d.o.o. Kranjska Gora, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Erik Šček, direktor Zavoda za šport Ajdovščina, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Tomi Rumpf, direktor Javnega zavoda Kobilarna Lipica in Lipica Turizem d.o.o., Darko Cecelja, Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije, Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, Srečko Vovko, direktor Agencije za šport Novo mesto, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Brane Žnidarič, direktor Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, Jože Jenšterle, individualni član združenja, Drugi udeleženci: Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja. Opravičila: Infrastruktura d.o.o. Bled, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Slovenska turistična organizacija.

 

 

Dnevni red

1.Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti

2.Obravnava članstva združenja in ugotovitev kvoruma  

3.Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda

4.Zapisnik 11. seje skupščine združenja

5.Poslovno poročilo združenja za leto 2011 (I-X)

6.Program združenja 2010 - 2012

7.Razvid športnih objektov

8.Poročilo o delu Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas 2008 - 2011

9.Program Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas 2012 - 2015

10.Razno

 

 

Razprava in sklepi

Na začetku seje so se predstavili novi direktorji javnih zavodov in predsednik združenja: Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj, Matjaž Juteršek, direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Milan Šarman, direktor Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Gregor Habjan, direktor Zavoda Ratitovec Železniki in Darko Cecelja, predsednik Združenja vzdrževalcev golfsih igrišč Slovenije.

 

 

TOČKA 1

Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti 

 

Sklep 1

Prisotni člani skupščine Združenja športnih centrov Slovenije so na predlog predsednika združenja imenovali člane verifikacijske komisije. Člani komisije so: (1) Marjan Klepec, (2) Helena Grajfoner in (3) Tone Knez.

 

 

TOČKA 2

Obravnava članstva združenja in ugotovitev kvoruma

 

Sklep 2

Skupščina združenja je potrdila sklep upravnega odbora združenja, ki ga je sprejel na svoji 16. seji dne, 17.11.2011, o sprejemu podjetja Vita center d.o.o. Naklo, v članstvo združenja. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja. 

 

Sklep 3

Združenje športnih centrov Slovenije ima na dan 17.11.2011, 57 članov. Skupščina združenja ima kvorum 65 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Zavod Šport Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče. 43 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. Individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja. 

 

Sklep 4

Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji skupščine združenja prisotno 33 članov združenja, ki imajo 42 glasov. Na seji je prisotna več kot polovica glasov članov združenja. V skladu z 18. členom Statuta združenja je bila seja skupščine sklepčna. Skupščina je sprejela poročilo verifikacijske komisije.

 

TOČKA 3

Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda

 

Sklep 5

Na predlog predsednika združenja je skupščine imenovala delovne organe seje skupščine. Člani delovega predsedstva so: (1) Ivan Pfeifer, (2) Drago banovič in (3) Matjaž Ukmar. Zapisničarka je Jana Janežič.

 

Sklep 6

Na predlog upravnega odbora so člani skupščine potrdili dnevni red seje skupščine združenja.

 

 

TOČKA 4

Zapisnik 10. seje skupščine združenja

 

Sklep 7

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je, ob upoštevanju sprejetih pripomb, ki so bile podane v razpravi, potrdila zapisnik 10. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila dne, 18. marca 2010, v Lipici.

 

 

TOČKA 5

Poslovno poročilo združenja za leto 2011 (I-X)

 

Direktor združenja je predstavil poslovno poročilo združenja o izvajanju programa in poslovanju v prvih desetih mesecih letošnjega leta. Povedal je, da je bil program v celoti. Težava so odprte terjatve združenja, ki znašajo preko 20.000 evrov, zato je združenje v nekaterih mesecih nelikvidno zato se plače ne izplačujejo redno. Združenje tekoče poravnava svoje obveznosti do zunanjih dobaviteljev. Ciril Kolešnik je predlagal, da se pozove resorno ministrstvo in Direktorat za šport, da vodijo aktivnosti in projekte, ki so pomembni za razvoj infrastrukture za športin prosti čas v državi ter sofinancirajo projekte združenja. Brane Florjanič je povdaril, da je združenje v zadnjih letih naredilo veliko in dosegno nekaj uspehov. Potrebno bo vzpostaviti boljše odnose z ministrstvi. 

 

Sklep 8

Člani združenja so se seznanili s poslovnim poročilom združenja za prvih deset mesecev leta 2011. Združenje je izvedlo načrtovani program dela v letu 2011.

 

Sklep 9

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije se je seznanila s financiranjem dejavnosti združenja. Pozvala je člane združenja, da uresničijo sprejete sklepe v zvezi z vzpostavljanjem stikov s podjetji, ki se želijo predstaviti članom združenja. Skupščina ugotavlja, da ministrstva in fundacija zavračajo vse vloge na javne razpise in ne sofinancirajo nobenih programov strokovnega usposabljanja in projektov združenja. Skupščina združenja poziva člane, da plačajo svoje zapadle obveznosti do združenja. 

 

Uprava naj pozove dolžnike, da plačajo svoje obveznosti do združenja. Združenje je imelo v preteklih devetih mesecih letošnjega leta likvidnostne težave s financiranjem izvajanja sprejetega programa dela. Najelo je trimesečni kredit, ki ga je v mesecu oktobru v celoti vrnilo. Kratkoročne terjatve združenja so dne 14.11.2011, znašale 21.611,81 evrov. Ponovno naj se pozovejo vsi dolžniki, da poravnajo svoje obveznosti.

 

Sklep 10

Največja dolžnika združenja sta podjetji Fingar d.o.o. Rogaška Slatina (5.124,00 eur) in Sorgo d.o.o. Koper (4.640,00 eur). Združenje je za podjetji, na podlagi podpisanih pogodb o poslovnem sodelovanju, izvedlo vse dogovorjene aktivnosti. Podjetji nista poravnali svojih obveznosti in sta se izkazali kot nezanesljiva poslovna partnerja. Skupščina nalaga upravi, da pridobi podatke o poslih s člani združenja, predvsem izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in kakovosti opravljenih storitev. Pridobljene podatke naj posreduje članom združenja, ki bodo na ta način bolje obveščeni o razmerah na trgu.

 

 

TOČKA 6

Program združenja 2010 - 2012

 

Predsednik združenja je prikazal najpomembnejše aktivnosti združenja v prihodnjem letu. Članom združenja je predlagal sprejem pobude o razvoju športa, prostega časa ter infrastrukture, ki jo bo združenje poslalo ministrstvom, občinam, gospodarstvu, medijem in športnim organizacijam. Marjan Klepec je predlagal, da v naj bodo standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čas, ne bodo obvezna priporočila. Brane Florjanič je menil, da bo sprejem standardov in normativov, okrepil položaj sektorja športa, prostega časa ter infrastrukture in vplival na njihov primernejši prihodnji razvoj. Branko Žnidarič je poudaril pomen lastništva nad športnimi objekti in površinami ter vključitev standardov in normativov v zakonske predpise in Nacionalni program športa. Pridobiti bo potrebno podporo Olimpijskega komiteja Slovenije.

 

Sklep 11

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je, ob upoštevanju sprejetih pripomb, ki so bile podane v razpravi, potrdila Program združenja za obdobje 2010 – 2012. Program naj se dopolni z novimi programi usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture, komunikacijami z ministrstvi in direktorati ter pripravo vlog na javne razpise.

 

Sklep 12

Združenje bo Ministrstvu za šolstvo in šport, ponovno predlagalo sestanek o sofinanciranju projektov združenja, na področju strokovnega usposabljanja upravljavcev infrastrukture, standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas, razvida športnih objektov ter mednarodnega sodelovanja upravljavcev infrastrukture.

 

Sklep 13

Člani združenja so sprejeli pobudo za razvoj športa, prostega časa ter infrastrukture. Občine, javni zavodi, podjetja in športne organizacije, ki upravljamo s preko 1.300 športnimi centri, rekreacijskimi površinami, dvoranami, stadioni, bazeni, kopališči, drsališči, strelišči, hipodromi, velodromi, teniškimi, golfskimi in smučarskimi centri ter drugimi objekti, predlagamo državi, da sprejme standarde in normative infrastrukture za šport in prosti čas, kot strokovne podlage, vodila in priporočila na področjih trajnostnega razvoja, »socialnega upravljanja«, tehnološkega razvoja ter razvoja programov športa in prostega časa. Standardi in normativi naj bodo usklajeni z mednarodnimi deklaracijami, evropskimi direktivami in standardi ter vključeni v Zakon o športu, Nacionalni program športa, razvid infrastrukture za šport in prosti čas v državi, zakone in podzakonske predpise na drugih področjih. Upravljavci infrastrukture želimo sodelovati pri oblikovanju omenjenih dokumentov.

 

Pobuda bo poslana po elektronski pošti na 1.428 naslovov upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, poslovnih združenj, ministrstev, državnih ustanov, občin, OKS, športnih organizacij, podjetij, medijev, političnih strank, managerjev in strokovnjakov iz sektorja športa, prostega časa ter infrastrukture.

 

TOČKA 7

Razvid športnih objektov

 

Direktor združenja je povedal, da Slovenija, nima standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas. Združenje je v zadnjih letih zbiralo podatke in dokumentacijo o upravljanju in vzdrževanju infrastrukture ter predlagalo Ministrstvu za šolstvo in šport sprejem standardov in normativov. Direktorat za šport je zavračal vse predloge združenja. Ciril Kolešnik meni, da način zbiranja podatkov o občinski infrastrukturi za izdelavo razvida športnih objektov, ki poteka preko Zavoda Planica, ni dober. Zavod je dobil sredstva in zaposlil delavce, vendar vodi aktivnosti brez rezultatov. Sašo Hribar je povedal, da so iz občine Ribnica poslali del podatkov za razvih športnih objektov. Tone Knez in Marjan Klepec sta povdarila, da so za dajanje podatkov o občinski infrastrukturi za šport in prosti čas, odgovorne občine. Brane Žnidarič je povdaril, da si mora združenje v prihodnosti prizadevati za razvijanje odnosov z ministrstvi, svetom za šport Republike Slovenije ter komisijo za objekte pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

 

Sklep 14

Skupščina združenja je obravnavala postopke Direktorata za šport in Zavoda za šport Planica, v zvezi z zbiranjem podatkov za razvid športnih objektov. Ugotavlja, da je združenje v preteklih letih zbralo, uredilo in publiciralo nekaj tisoč podatkov o objektih, površinah, upravljanju, financiranju, programih, lastnikih in upravljavcih infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji. Izdali smo publikacijo »Športni centri Slovenije« ter izdelali elektronski katalog športnih centrov, ki je dostopen širši javnosti na spletni strani združenja. Skupščina združenja poziva Direktora za šport, da združenje, kot krovno organizacijo upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v državi, vključi v postopke izdelave novega razvida športnih objektov ter zagotovi finančna sredstva za izvajanje projekta.

 

 

TOČKA 8

Poročilo o delu Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas 2008 - 2011

 

Sklep 15

Skupščina združenja je obravnavala in sprejela poročilo Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas za obdobje 2008 – 2011. Skupščina ocenjuje, da je bilo delovanje mednarodnega združenja uspešno in potrjuje svojo pripravljenost, da tudi v prihodnjih letih, kot ustanoviteljica mednarodnega združenja, aktivno sodeluje v vseh aktivnostih, programih in projektih tega združenja.

 

 

TOČKA 9

Program Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas 2012 - 2015

 

Sklep 16

Skupščina združenja je obravnavala in sprejela program Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas za obdobje 2012 – 2015. Združenje športnih centrov Slovenije se vključuje v INC, mednarodno mrežo za šport, prosti čas in infrastrukturo in bo zagotavljajo pogoje za izvedbo projektov v okviru mednarodne mreže upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.

 

 

TOČKA 10

Razno

 

Sklep 17

Člani skupščine so se seznanili s strokovnimi seminarji, ki jih združenje organizira v prihodnjih mesecih:

1.     17.11.2011        Laško       Seminar: Bazeni

2.     01.12.2011        Ljubljana   Seminar: Energetska oskrba infrastrukture za šport in prosti čas

3.     19.01.2012        Bled         Seminar: Športne dvorane

4.      7.-8.03.2012      Lipica      Seminar: Ekološko upravljanje in vzdrževanje travnatih površin za šport in prosti čas

 

 

Pred konferenčno dvorano so se predstavila podjetja Remax d.o.o. Maribor, Vita center d.o.o. Naklo in Sotom d.o.o. Ljubljana (gradiva, logotipi in panoji), ki imajo pogodbe z združenjem.

 

Seja skupščine je bila zaključena ob 16.45.

 

Zapisnik je pripravila poslovna sekretarka Jana Janežič.

 

Dokument si lahko tudi shranite, oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 12. seje skupščine
pixel[ 132 kb ]

 

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008