pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Zapisnik 10. seje skupščine združenja

 

Z A P I S N I K

10. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije

 

Seja je bila v četrtek, 2. decembra 2010 ob 15. uri v dvorani hotela Planja na Rogli. Člani združenja so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo skupščine. Sejo je vodil predsednik združenja Ivan Pfeifer.

 

Prisotni

 

Povabljeni gosti: Edita Dobaj, Ministrstvo za javno upravo, Sektor za plače v javnem sektorju, dr. Ivanka Gale, in dr. Aleš Petrovič, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Janez Hvale in Matjaž Vlašič, SAZAS, izr.prof.dr. Boris Leskovec in asistent Andrej Mahovič, Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani. Predstavniki članov združenja: Sašo Bratuš, Zavod za šport in prireditve Medvode, Sašo Hribar, Športni center Ribnica - Občina Ribnica, Boštjan Koprivec, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Boris Vrhovnik, Zavod za šport Zagorje ob Savi, Edvard Bravec, Zavod za šport Trbovlje, Valentina Moljk, Kulturno rekreacijski center Hrastnik, Marija Imperl, KTRC, kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Anton Knez, Aleš Antolinc in Mihela Gostenčnik, Javni zavod Športni objekti Maribor, Marjan Štimec, Zavod za šport Slovenska Bistrica, Helena Grajfoner, Javni zavod center za mlade CEZAM – Športni park Ruše, Ivan Pfeifer, ZPO Celje d.o.o., Robert Kejžar in Uroš Martinšek, Unior d.d. Zreče, Fanika Šket, Turizem Podčetrtek, GIZ, Suzana Felicijan Bratož, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Tilen Klugler in Borut Marošek, Javni zavod za turizem in šport SPOTUR Slovenj Gradec, Marjan Klepec, Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod Velenje, Matija Bežek, Zavod za šport Kranj, Aco Trampuž, Mega center d.o.o., Kranj, Silvo Poljanšek, Infrasport, d.o.o. Kranjska Gora, Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica, Branko Velišček, Zavod za šport Občine Tolmin, Branko Florjanič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Centro pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Bogdan Capuder, Javni zavod Kobilarna Lipica in Lipica Turizem d.o.o., Gorazd Nastran, Združenje vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije (kolektivni član), Matjaž Ukmar in Denis Fakin, Javni zavod Športni in mladinski center Piran – Centro sportivo e giovanile Pirano, Ciril Kolešnik, Zavod za šport Brežice in Jože Jenšterle, individualni član. Drugi udeleženci: Franc Šolar in Tomaž Šolar, Sotom d.o.o. Ljubljana, Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja.

 

Dnevni red

 

  1. Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti
  2. Obravnava članstva združenja in potrditev sprejema novih članov
  3. Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda
  4. Zapisnik 9. seje skupščine združenja
  5. Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
  6. Nacionalni program športa in Zakon o športu
  7. Sistem plač v javnem sektorju in Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
  8. Tarife za javno predvajanje glasbe
  9. Izvajanje programa združenja za obdobje 2010 – 2012, v letu 2011
  10. Razno

 

Na začetku seje skupščine je člane združenja pozdravila Petra Majdič in jim predstavila svoje sodelovanje z Uniorjem d.d., pogoje športne vadbe ter marketinške aktivnosti, ki jih izvaja za promocijo športnega centra Rogla.

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1
Ugotovitev prisotnosti

 

Predsednik združenja je predlagal imenovanje članov verifikacijske komisije, ki bo ugotovila prisotnost članov na seji in sklepčnost skupščine.

 

Sklep 1
Prisotni člani skupščine Združenja športnih centrov Slovenije so imenovali člane verifikacijske komisije. Člani komisije so: (1) Ciril Kolešnik, (2) Matjaž Ukmar in (3) Uroš Jug.

 

TOČKA 2
Potrditev sprejema novih članov in ugotovitev prisotnosti

 

Sklep 2
Na podlagi 20. člena Statuta združenja in obravnave vloge za sprejem v članstvo združenja, je upravni odbor združenja, na svoji 9. seji, dne 24.6.2010, 10. seji, dne 2.9.2010 in 11.seji, dne 2.12.2010, sprejel v članstvo združenja: (1) Mega center d.o.o. Kranj, (2) Javni zavod Kobilarna Lipica, (3) Lipica Turizem d.o.o., (4) Združenje vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije (kolektivni član), (5) Občino Gornja Radgona, (7) Javni zavod center za mlade Ruše – CEZAM, (8) DAV d.o.o. PE – Športni center Campus Ptuj, (9) Zavod za turizem in šport Radenci in (10) Turizem Podčetrtek, GIZ. Skupščina združenja potrjuje sklepe upravnega odbora.

 

Sklep 3
Kvorum Združenja športnih centrov Slovenije na dan 2.12.2010. Združenje ima 60 članov. Skupščina združenja ima kvorum 69 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče. 50 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. Individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.

 

Sklep 4
Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji skupščine združenja prisotno 28 članov združenja, ki imajo skupaj 35 glasov. Na seji je prisotna več kot polovica glasov članov združenja. V skladu z 18. členom Statuta združenja je bila seja skupščine sklepčna. Skupščina je sprejela poročilo verifikacijske komisije.

 

TOČKA 3
Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda

 

Sklep 5
Na predlog upravnega odbora je skupščine imenovala delovne organe seje skupščine. Člani delovega predsedstva so: (1) Ivan Pfeifer, (2) Marjan Klepec in (3) Tone Knez. Zapisničarka je Jana Janežič.

 

Sklep 6
Na predlog upravnega odbora so člani skupščine potrdili dnevni red seje skupščine, s spremembo, da se 7. točka na dnevnem redu uvrsti na mesto 5. točke.

 

TOČKA 4
Zapisnik 9. seje skupščine združenja

 

Sklep 7
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je potrdila zapisnik 9. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila dne, 6. maja 2010, v Portorožu.

 

TOČKA 5
Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih

 

Dr. Ivanka Gale je predstavila strokovne podlage, ki jih je oblikoval Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, za pripravo higienskih zahtev za kopališča in kopalno vodo. Dr. Aleš Petrovič je povedal, da so na predlog Združenja športnih centrov Slovenije, v pravilniku omilili higienske zahteve za kopališča in kopalno vodo v bazenih. Upravljavci bodo morali pripraviti varnostne načrte. Izvajal se bo procesni nadzor. Frekvenca inšpekcijskih pregledov bo ostala enaka. Število parametrov bo manjše. Oba govorca sta povedala, da bodo higienske zahteve za kopalno vodo v bazenih v naravnih zdraviliščih, ki imajo lastnost naravnega zdravilnega sredstva, drugačne kot za kopalno vodo v drugih javnih bazenih. Franc Šolar je povedal, da je pravilnik iz leta 2006 povečal vsebnost trihalometanov na 50 μg/l (0,050 mg/l) . S 1. januarjem 2011 bo predpisana vsebnost zmanjšana na 20 μg/l (0,020 mg/l). Predlaga podaljšanje začetka izvajanja pravilnika za 2 leti, da lahko upravljalci bazenov izvedejo potrebne investicije in vgradijo nove tehnologije.

 


Sklep 8
Člani združenja so se seznanili s predlogom za uskladitev osnutka Pravilnika o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. Skupščina združenja predlaga Ministrstvu za zdravje, da upošteva predlagane uskladitve pravilnika, ki ga je oblikoval upravni odbor združenja, v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja in podjetjem Sotom iz Ljubljane. Za zagotovitev tehničnih pogojev, ki bodo omogočili izvajanje pravilnika, naj se določi 2-letno prehodno obdobje.

 

Sklep 9
Člani združenja so poudarili, da morajo biti higienske zahteve za kopališča in kopalno vodo v bazenih, za vse upravljavce teh objektov v državi enake oziroma primerljive, glede na izvor in kakovost polnilne vode.

 

TOČKA 6
Nacionalni program športa in Zakon o športu

 

Jože Jenšterle je podal informacijo o pripravi nacionalnega programa športa. Marjan Klepec je predstavil vsebino odstavka, ki v programu omenja športno infrastrukturo.

 

Sklep 10
Člani združenja so se seznanili s postopki priprave Nacionalnega programa športa in pogledi na oblikovanje sprememb in dopolnitev Zakona o športu.

 

Sklep 11
Skupščina združenja predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, da Združenje športnih centrov Slovenije sodeluje pri oblikovanju izhodišč in definiranju tistih poglavij Nacionalnega programa športa in Zakona o športu, ki bodo določala načrtovanje, gradnjo, upravljanje, vzdrževanje in uporabo infrastrukture za šport in prosti čas.

 

TOČKA 7
Sistem plač v javnem sektorju in Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

 

Edita Dobaj z Ministrstva za javno upravo je poudarila, da se Vlada RS zaveda, da plačni sistem ima pomankljivosti, zato se je tudi z dogovorom s sindikati obvezala k njihovi odpravi, ki bo potekala predvidoma do konca leta 2011. Združenje je zato pozvala, naj pregledajo predpise v zvezi s plačami, ki zadevajo dejavnost športa, tudi Uredbo o direktorjih v javnem sektorju in pripravijo pisne pripombe, v kolikor menijo, da so na tem področju nastale kakršne koli anomalije v zvezi s to dejavnostjo, ki jih je potrebno odpraviti, kot so to storili že pred uveljavitvijo novega plačnega sistema s predlogom kolektivne pogodbe za dejavnost športa. Vlada RS bo namreč vse prejete pripombe in predloge obravnavala v okviru odprave pomankljivosti novega plačnega sistema do konca leta 2011.

 

Sklep 10
Člani združenja so se seznanili z urejanjem sistema plač v javnem sektorju, posebej na področju upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.

 

Sklep 11
Skupščina združenja ponovno predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport (Direktorat za šport) ter Ministrstvu za javno upravo (Direktorat za plače), da na sestanku ocenimo izvajanje plačne reforme v sektorju infrastrukture za šport in prosti čas ter preverimo nova razmerja med plačami delavcev in direktorjev. Za odpravo ustvarjenih nesorazmerij v plačah delavcev v javnih zavodih, naj se pripravijo dopolnitve in spremembe Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

 

Sklep 12
Člani združenja opozarjajo Ministrstvo za šolstvo in šport, da za delovna mesta, poklice in funkcije, ki so določeni v državnem katalogu za sektor infrastruktura za šport in prosti čas, ne obstajajo šolski programi, ki bi usposabljali ljudi za te poklice, delovna mesta in funkcije. Primeren izobraževalni program za izobraževanje omenjenih poklicev je »Šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Združenje je z dvema Univerzama, izobraževalnim centrom Grm Novo mesto, dvema specializiranima podjetjema ter združenjem upravljavcev golfskih igrišč, podpisalo konzorcijsko pogodbo o razvoju in izvedbi izobraževalnega programa »Šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas« kot dodiplomskega in podiplomskega študija oziroma programov vseživljenskega usposabljanja. Država naj v prihodnjem letu finančno podpre izobraževalni program.

 

TOČKA 8
Tarife za javno predvajanje glasbe

 

Janez Hvale iz SAZAS-a je predstavil predlog za ureditev razmer na področju javnega predvajanja glasbe v infrastrukturi za šport in prosti čas. SAZAS ponuja članom združenja ob podpisu sporazuma naslednje ugodnosti: (1) 20% popust za pravočasno prijavo prireditev, (2) 5% popust za dejavnost članov združenja, (3) 10% za članstvo v združenju in (4) 5% za elektronsko sporočanje podatkov o prireditvah. Skupaj ponuja 40% popustov. Pogoj za podpis sporazuma je: (1) da vsi člani združenja podpišejo sporazum in (2) redno javljanje podatkov o prireditvah. Predlaga, da do konca leta pripravimo in podpišemo sporazum. Mnenja članov združenja so bila različna. Nekateri člani združenja so predlagali, da je potrebno v sporazumu določiti, da se ne plačujejo tarife za javno predvajanje glasbe za naslednje primere: (1) v objektih in na površinah, ki nimajo ozvočenja za javno predvajanje glasbe in (2) v objektih, kjer se izvaja šolska vzgoja in vadba športnikov in rekreativnih športnikov. Nekateri člani združenja iz različnih razlogov menijo, da ni potrebno podpisati sporazuma.

 

 

Sklep 14
Člani združenja so se seznanili s predlogi za usklajevanje tarif za javno predvajanje glasbe v športnih objektih.

 

Sklep 15
Skupščina združenja predlaga upravi pripravo sporazuma o javnem predvajanju glasbe v športnih objektih. Sporazum bo zagotavljal primerne pogoje predvajanje glasbe pri izvajanju javnih programov kot so: šolska športna vzgoja, programi vrtcev,

humanitarne prireditve in drugi javni nedobičkonosni programi. Ob pripravi tarif je potrebno upoštevati specifičnosti infrastrukture: velikost, namembnost in opremljenost s tehničnimi sredstvi.

 

TOČKA 9
Program združenja

 

Direktor Združenja je predstavil predlog programskih nalog združenja za leto 2011. Program bo vključeval: (1) strokovno usposabljanje upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture za šport in prosti čas (seminarji in študijske ekskurzije), (2) urejanje odprtih zadev, ki so v interesu članov združenja, z državnimi organi, (3) zagotavljanje pogojev za nadaljevanje projektov, kot so katalog športnih centrov ter standardi in normativi, (4) sodelovanje članov združenja v programih Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas ter (5) druge naloge, ki jih določa Program združenja za obdobje 2010 - 2012. Predstavil je predlog finančnega načrta združenja za prihodnje leto. Realizacija bo v veliki meri odvisna od odobrenih vlog na javnih razpisih ministerstev in fundacije.

 

Sklep 16
Skupščina združenja potrjuje naloge za leto 2011, za izvajanje Programa združenja za obdobje 2010 – 2012, ki ga je sprejela na svoji 8. seji dne, 3. decembra 2009.

 

Sklep 17
Skupščina združenja sprejema Finančni načrt združenja za leto 2011.


TOČKA 10
Razno

 

Seja skupščine je bila zaključena ob 16.25.

 

Zapisnik sta pripravila direktor Jože Jenšterle in poslovna sekretarka Jana Janežič.


 

Dokument si lahko tudi shranite oziroma natisnete:

 

Rogla skupscina 10.pdf

 

pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008