pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
sestanka direktorjev in vodij računovodstev
v zvezi z novim plačnim sistemom

 

Sestanek je bil v torek, 15. julija 2008 ob 10. uri, v sejni dvorani Zavoda Tivoli v Ljubljani. Vsi zavodi so pred sejo prejeli pisna gradiva. Sestanek je bil namenjen seznanitvi direktorjev in vodij računovodstev, z zakonskimi predpisi, postopki uvrščanja delavcev na delovna mesta ter pretvorbo plač na podlagi novega plačnega sistema, izmenjavi mnenj in odgovorom na odprta vprašanja.

Prisotni

Drago Banović, Alojz Mavrič, Matjaž Udir in Darja Pirnat, Športno rekreacijski center Tivoli Ljubljana, Marko Trškan, Agencija za šport Ljubljana, Sašo Bratuš, Zavod za šport in prireditve Medvode, Sašo Hribar, Športni center Ribnica, Občina Ribnica, Janez Maršič in Stanka Müller, Javni zavod za šport občine Kočevje, Boris Vrhovnik in Saša Hudi, Zavod za šport Zagorje ob Savi, Edvard Bravec, Zavod za šport Trbovlje, Lilijana Oplotnik, Kulturno rekreacijski center Hrastnik, Matjaž Šušteršič, KTRC, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Aleš Antolinc, Železničarsko športno društvo Maribor, Miroslav Blažič in Anton Knez, Javni zavod Dvorana Tabor Maribor, Boštjan Zemljarič, Zavod za šport Ptuj, Marjan Klepec, Rdeča dvorana Športno rekreacijski center P.O. Velenje, Nino Ošlovnik, Športna zveza Šoštanj, Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Magdalena Rejec, Javni zavod Ratitovec Železniki, Mirko Ulčar, Infrastruktura Bled d.o.o., Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica, Branko Velišček, Zavod za šport občine Tolmin, Jana Trbižan in Tanja Jejčič, Zavod za šport Ajdovščina, Brane Florjanič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Centro pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Božo Dragan, Nadja Uršič in Barbara Jerič, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Aleksander Janev, Center za kulturo, šport in prireditve Izola, Vida Flego in Vida Okički, Javni zavod Športni in mladinski center Piran, Rafko Križman in Anica Pečaver, Agencija za šport Novo mesto, Branko Žnidarič in Helena Novak, Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, Jože Jenšterle, predsednik združenja in Adam Šisernik, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za plače v javnem sektorju.

Dnevni red

1.    Informacija o novem plačnem sistemu v javnem sektorju
2.    Katalog delovnih mest in nazivov
3.    Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede
4.    Terminski načrt uvedbe novega plačnega sistema
5.    Akt o sistemizaciji.
6.    Pretvorba plač v skladu z uredbo.
7.    Izmenjava mnenj in odgovori na vprašanja.

Informacije in predlogi

 

TOČKA 1

 

Informacija o novem plačnem sistemu v javnem sektorju

1.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: Zakon) in Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (v nadaljevanju: Uredba), določata upravam javnih zavodov obveznost, da uvrstijo zaposlene delavce na delovna mesta iz Kataloga delovnih mest in nazivov (v nadaljevanju: Katalog) ter izvedejo pretvorbo plač po novem plačnem sistemu.

2.
Zakon in uredba ne določata upravam javnih zavodov obveznosti reorganizacije in nove sistemizacije. V kolikor ustanovitelji zavodov želijo reorganizacijo in novo sistemizacijo, lahko te postopke vodijo ločeno od postopkov uvajanja novega plačnega sistema v javne sektorju.

Združenje priporoča občinam in zavodom, da najprej izvedejo postopke uvajanja novega plačnega sistema in kasneje izvedejo reorganizacije in nove sistemizacije v javnih zavodih.

3.
Javni zavodi izvajajo postopke za uveljavitev novega plačnega sistema na podlagi Zakona in Uredbe. Za vodenje teh postopkov, zavodi ne potrebujejo sklepov svetov zavodov in soglasjij občinskih svetov in drugih ustanoviteljev. Uprave javnih zavodov so po zakonu dolžne uveljaviti nov plačni sistem.

4.
Finančna sredstva, ki bodo potrebna za izvedbo novega plačnega sistema, so dolžne zagotoviti občine, ki so v preteklih letih odvajale sredstva za izravnavo plačnih nesorazmerij v javnem sektorju.

TOČKA 2


Katalog delovnih mest in nazivov


5.
Na predlog Združenja je preko usklajevanja na Ministrstvu za šolstvo in šport ter Ministrstvu za javno upravo, Vlada Republike Slovenije, v Katalog delovnih mest in nazivov, uvrstila 16 novih delovnih mest, ki jih za delovanje potrebujejo upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas.

6.
Na predlog Združenja so bila v pogajanjih na Ministrstvu za šolstvo in šport ter Ministrstvu za javno upravo, omenjena delovna mesta razvrščena v primerne (višje) plačne razrede, ki so primerljivi s podobnimi delovnimi mesti v drugih dejavnostih (npr. šolstvo).

TOČKA 3


Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede

7.
Uredba je temeljni dokument za uvrščanje delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede. Delavci se uvrstijo na delovna mesta, ki vključujejo vsebino in zahtevnost del, ki jih opravljajo.

8.
Na predlog Združenja je bila odpravljena napaka v Uredbi. V Uredbo je uvrščeno delovno mesto:
23    I016057    Vzdrževalec športne infrastrukture I    VI    0    23    33

9.
Delavci v javnih zavodih se uvrščajo na delovna mesta iz Uredbe. Tisti delavci, ki sedaj zasedajo delovna mesta, ki niso navedena v Uredbi, se uvrstijo na delovna mesta iz Kataloga, ki so podobna in  primerljiva po vsebini iz zahtevnosti. Ta delovna mesta so predvsem: vodja sektorja, vodja oddelka, vodja finančno računovodskih služb, svetovalec, koordinator in organizator kulturnih programov, organizator kulturnih programov, animator, koordinator področja, poslovni sekretar, tajnica direktorja, računovodja, knjigovodja, saldakontist, blagajnik, receptor, ekonom, hišnik, gostinski tehnik, natakar, čistilka, tehnični delavec, pomožni delavec, kmetijski tehnik, konjar in hlevar.

TOČKA 4


Terminski načrt uvedbe novega plačnega sistema


10.
Postopki uvajanja novega plačnega sistema se pričnejo TAKOJ!

11.
30.6.2008
Standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas so določeni le delno za posamezne objekte, na primer za javna kopališča. Lahko se npr. uporabijo izkustveni standardi in normativi, ki jih je kot študijsko gradivo pripravilo Združenje. Del izkustvenih standardov in normativov upravljanja in vzdrževanja je objavljeno v publikaciji Športni centri Slovenije Katalog 2008 (vrednost objektov, znesek sredstev za obratovanje in vzdrževanje objektov, število in struktura zaposlenih, programi, ki se izvajajo v objektih, število uporabnikov, načini obratovanja).

12.
15.7.2008
Izdelava prevedbe plač, primerljivih plač in potrebnih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij se izvede v mesecu juliju.

13.
1.8.2008
Sprejem novih sistemizacij delovnih mest. Ta zahteva je nerealna v obdobju do 1.8.2008, saj morajo sveti zavodov sprejeti nove sistemizacije. Občinski sveti in drugi ustanovitelji morajo dati soglasja na nove sistemizacije. Te postopke je možno izvesti v prihodnjih mesecih.

14.
5.8.2008
Izdaja in podpis aneksov h pogodbam o zaposlitvi javnih usložbencev, morata biti izvedena 30 dni pred prvim obračunom plač v skladu z Zakonom. Aneksi morajo biti podpisani do torka, 5. avgusta 2008.

15.
5.9.2008
Prvi obračun in izplačilo plač se izvede v skladu z veljavno Uredbo. Izplačilo obsega tudi poračun plač od veljavnosti Zakona.
 

 

TOČKA 5


Akt o sistemizaciji


16.
Akti o sistemizaciji, ki so predmet reorganizacij upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas, se bodo sprejemali v prihodnjih mesecih in niso vezani na uveljavitev novega plačnega sistema.
 

TOČKA 6


Pretvorba plač v skladu z Uredbo


17.
Pretvorba plač se izvede z uporabo računalniškega programa, ki ga je pripravil Direktorat za plače v javnem sektorju na Ministrstvu za javno upravo. Program je predstavil Adam Šisernik. Napake, ki so bile ugotovljene v programu bodo takoj odpravljene.
 

 

TOČKA 7


Izmenjava mnenj in odgovori na vprašanja


18.
Direktorji javnih zavodov so upozorili na izjemno kratke roke izvedbe posameznih postopkov pri uveljavljanju novega plačnega sistema, ki jih bo težko izpolniti.

19.
Jože Jenšterle in Adam Šisernik sta odgovarjala na konkretna, tehnična vprašanja prisotnih direktorjev in vodij računovodstev.

20.
Vsi člani združenja bodo prejeli zapisnik sestanka in program pretvorbe plač.

21.
Za pojasnila naj javni zavodi kontaktirajo Združenje športnih centrov Slovenije (info@sportnicentri.si)  ali Adama Šisernika na Direktorat za plače v javnem sektorju (adam.sisernik@gov.si).
 Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

Zapisnik sestanka direktorjev in vodij računovodstev
v zvezi z novim plačnim sistemom
[ 356 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikonopixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008