pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
regijskega posveta članov združenja, upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v Celju

 

Seja je bila v torek, 13. novembra 2007 ob 11.00 uri, v sejni sobi JGR ZPO Celje. Člani združenja so gradiva za sejo prejeli v pismeni obliki. Sejo je vodil predsednik združenja.

 

Prisotni

Boris Vrhovnik, Zavod za šport Zagorje ob Savi, Ivan Pfeifer, Javni gospodarski zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, Ciril Kolešnik, Zavod za šport Brežice, Biserka Povše Tasič in Urška Čokan, Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje, Suzana Blatnik, Zavod za kulturo, turizem in šport Vranjsko in Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Službeno odsotnost sta opravičila Marjan Klepec, Rdeča dvorana, športno rekreacijski zavod P.O., Velenje in Darko Ratajc, Zavod za šport Slovenjske Konjice.

 

Dnevni red

1. Strokovni seminar in posvet »Perspektive razvoja infrastrukture za šport in prosti čas«
2. Četrta seja skupščine združenja
3. Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju ter kolektivna pogodba
4. Katalog športnih centrov Slovenije
5. Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Strokovni seminar in posvet »Perspektive razvoja infrastrukture za šport in prosti čas«, je primerna izobraževalna vsebina pred ustanovitvijo pokrajin v državi, ki bodo imele pomembne pristojnosti na področju urejanja prostora ter razvoja infrastrukture regijskega pomena.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Gradiva za 4. sejo skupščine združenja so primerna za obravnavo na seji skupščine združenja. Namesto Nogometnega kluba Kresnice bo upravni odbor predlagal skupščini potrditev novega člana združenja Mega center Kranj, to je športno-rekreativni objekt v lasti podjetja Julon d.o.o. Ljubljana. Za novega člana upravnega odbora združenja se predlaga Igorja Rakušo, direktorja Strelskega centra Gaj iz Pragerskega, kot predstavnika upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, ki niso v občinski lasti. Poročilo združenja za leto 2007 kaže hiter razvoj dejavnosti združenja. Program združenja za leto 2008 vključuje strokovno pomočo in svetovanje članom združenja, strokovno izobraževanje in usposabljanje, kar člani združenja zelo potrebujejo. Združenje mora še naprej uveljavljati interese svojih članov v razmerju do države in občin. Nadalje se morajo razviti marketinške aktivnosti in izdelava projektov, s katerimi bo združenje pridobivalo nove vire financiranja dejavnosti. Cilil Kolešnik je predlagal, da se Katalogi športnih centrov Slovenije pošljejo tudi slovenskim veleposlaništvom in turističnim organizacijam. Združenje naj svojo dejavnost in projekte prikazuje tudi v informacijskih bazah na spletni strani. Finančni načrt bo potrebno realizirati za zagotovitev pogojev dela združenja. Ciril Kolešnik je povdaril, da je potrebno v upravi združenja ob takem obsegu dejavnosti in za izvajanje sprejetih sklepov organov združenja, zaposliti delavce. Vsebina strokovnega seminarja in posveta v letu 2008 bo »Javno-zasebno partnerstvo«, ker si v mnogih občinah nepravilno tolmačijo določila zakona.  Združenje naj zbere ponudbe za študijske ekskurzije v zanimive športne centre.

 

Sklep 3
Prisotni so sprejeli predlog za članarino v letu 2008. Ta naj bo 1 EUR za vsakih 1.000 EUR celotnih prihodkov vsakega člana združenja. Članarina naj bo od 300 EUR do 1.500 EUR. V primeru združevanja zavodov v občinah naj združenje dopolni sklepe o članarini.

 

TOČKA 3

 

Sklep 4
Združenje športnih centrov Slovenije je uveljavilo sklep skupščine združenja z dne, 29.3.2007, o uvrstitvi 15 funkcij, delovnih mest in nazivov v Katalog za javno upravo. Predlog združenja so podprli Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Sindikat delavcev v javnem sektorju in Sindikat delavcev v vzgoji in izobraževanju. Združenje naj na Ministrtsvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport ter Ministrtsvo ua javno upravo, Direktorat za plače, pošlje zahtevo, da se enaka ali istovrstna delavna mesta v šolstvu in upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas, obravnavajo po enakih kriterijih.

 

Sklep 5
Upravljanje z infrastrukturo za šport in prosti čas mora postati samostojna dejavnost ali sektor dejavnosti. Upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas se mora uveljaviti kot skupina poklicev, ki je pomembna za izvajanje šolske športne vzgoje, šport, rekreacijo, turizem, prireditve in druga področja gospodarstva.

 

Sklep 6
Na Ministrstvo za šolstvo in šport naj združenje pošlje predlog, da se področje upravljanja javne infrastrukture za šport in prosti čas, izloči iz področja šolstva in naj ureja svoj status s posebno kolektivno pogodbo. Upravljanje infrastrukture se od šolstva ali javne uprave razlikuje po dejavnosti, specifičnih funkcijah, delovnih mestih in nazivih, posebnih pogojih opravljanja dela, trženju storitev in drugih področjih.

 

TOČKA 4

 

Sklep 7
Katalog športnih centrov Slovenije se pripravlja v skladu s programom združenja. Člani združenja naj posredujejo izpolnjene vprašalnike in fotografije športnih objektov. Člani naj pripravijo tekste s predstavitvijo objektov, programov in drugih podatkih o infrastrukturi za šport in prosti čas v njihovi občini in jih takoj pošljejo na upravo združenja.

 

TOČKA 5

 

Sklep 8
Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije se pripravlja v skladu s programom združenja. Člani združenja naj posredujejo podatke o dobaviteljih blaga in storitev. Obnovijo naj se marketinške aktivnosti in vsak član združenja naj upravi posreduje svoje največje in najboljše dobavitelje blaga in storitev. Uprava jim bo ponudila oglaševanje in predstavitev njihove ponudbe.

 

Sestanek je bil zaključen ob 13. uri.


Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelRegijski posvet Celje
pixel[ 80 kb ]


pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008